Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Taslak Metni  KGK Tarafından Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Taslak Metni KGK Tarafından Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.

Tarih: 8 Ağustos 2017 | Denetim Günceli, Güncel Gündem,


Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesine yönelik esasları belirlemek üzere hazırlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne ilişkin taslak metin KGK tarafından kamuoynun görşüne açılmıştır.
KGK Tarafından kamuoyunun görüşüne açılan taslak metinde
Eğitim yükümlülüğü
• Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.
• 3 yıllık dönemde ”Etik Kurallar” konusundan 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması zorunludur.
• Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.
• 3 yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.
• 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.
• Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.
Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.
Temel Mesleki Konular;
• muhasebe,
• denetim,
• etik kurallar,
• finans ve kurumsal yönetim
konularını kapsar.

Destekleyici konular;
• Mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Ayrıca Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

Eğitimin başlangıcı
Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

Eğitim Kredileri
(1) Destekleyici konulardan elde edilen krediler, temel mesleki konular için zorunlu tutulan asgari kredi hesabında dikkate alınmaz.
(2) Mesleki konulardan herhangi birinde önemli değişiklik yapılmış olması halinde, Kurum yıllık zorunlu kredi miktarının belirli bir kısmının bu konulardan elde edilmesini zorunlu tutabilir. Bu durumda zorunlu tutulacak konular ve kredileri Şubat ayı sonuna kadar uygun vasıtalarla ilan edilir.
(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilir. Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.
(4) Eğitim kredisi elde etmek amacıyla “muhasebe standartları”, “denetim”, “sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı” ile “kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim” konularında Kurum tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılma mümkün olup, başarılı olunan her bir sınav konusu için 20 kredi elde edilir.
(5) İşbaşı eğitimi kapsamında, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için, 2 kredi elde edilir. Bu şekilde edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. İşbaşı eğitimi ile elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.
(6) Akademik çalışmalar sonucunda elde edilecek krediler ile ilgili olarak;
a) Başarı ile tamamlanmış olması kaydıyla, eğitim konularında yapılan yüksek lisans eğitimi için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edilir.
b) İçeriği Kurum tarafında uygun görülmesi kaydıyla; eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar kredi elde edilebilir. Çok yazarlı kitaplar için yazarlarının elde edeceği kredi miktarı o kitaptan elde edilecek toplam kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir. Ancak çok yazarlı kitaplarda bölümlerin yazarları belirli ise bu kitaptan elde edilecek kredi yazdıkları bölümlerin kitap içindeki payına göre yazarlara bölüştürülür.
Kitabın varsa editörü kitaptan elde edilen kredinin %15’ini müstahak olup kalan kredi yazarlara
bölüştürülür.
c) Eğitim konularından; Uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için, bir kredi elde edilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların elde edeceği kredi, makalenin müstahak olduğu kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir.
(7) Diğer eğitim faaliyetleri ile elde edilecek krediler için;
a) Temel mesleki konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerin Kurum tarafından veya Kurum ile birlikte düzenlenmesi halinde bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 5 kredi, katılımcılar 2 kredi elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar bir kredi elde ederler.
b) Destekleyici konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar bir kredi elde ederler.
c) Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma komisyonlarına” katılım sağlanan her gün için komisyon temel mesleki konularda oluşturulmuş ise 5 kredi, destekleyici konularda oluşturulmuş ise 4 kredi elde edilir.
Eğitimin değerlendirilmesi
• Eğitime ilişkin bildirimler, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.
• Bildirimler veya eğitimler ile ilgili eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksikliklerin tamamlanması ve bildirilmesi için ilgililere üç aydan fazla olmamak üzere ek süre verilebilir.
• Eğitim yükümlülüğünde eksiklik bulunanlara ek süre verilmesi, cari yıla ait eğitim yükümlülüğünün süresini uzatmaz.
• Eğitime ilişkin bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan tebligata karşı tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma itiraz edilebilir.
İdari tedbirler
• Eğitim veya bildirim eksikliği nedeniyle verilen ek süre içerisinde de gerekli eğitim kredisini tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulur. Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler sicilde gayri faal olarak gösterilir.
• Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler, bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi unvanı ile görev alamazlar. Gayri faal konumları devam ettiği sürece bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz.
• Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler tekrar faal konuma gelebilmek için eksik olan eğitim kredisini tamamladığını gösteren belgelerle Kuruma başvurur. Bu kişiler için eğitim kredisinin değerlendirilmesinde;
a) Tedbirin kaldırılması talebinin, tedbir kararının uygulandığı tarihi takip eden ikinci takvim
yılının sonuna kadar yapılması halinde, yılın ikinci yarısında yapılan başvurular için, başvuru
yapılan yılda elde edilmesi gereken kredi de dikkate alınır.
b) Tedbirin kaldırılması talebinin, tedbir kararının uygulandığı tarihi takip eden üçüncü takvim
yılında veya sonrasında yapılması halinde eğitim yükümlülüğü 120 kredi olarak dikkate alınır.
• Bu durumda 120 kredinin en az 60 kredisi temel mesleki konulardan tamamlanır. 120 kredinin
• hesabında geçmişe dönük üç yıllık sürede alınan eğitimler dikkate alınır
• Talepleri nedeniyle sicilde gayri faal olarak gösterilen denetçilerden tekrar faal konuma gelebilmek için talepte bulunanların sürekli eğitim kredisinin değerlendirmesinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
• Kurul tarafından yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim yılının sonuna kadar tescil edilmeyenler bu tarihten sonra tescil edilmeleri halinde sicile gayri faal olarak kaydedilir. Bu kişiler faal konuma gelebilmeleri için;
a) Kurul tarafından yetkilendirildiği tarihi takip eden ikinci takvim yılında başvurmaları halinde 20 kredi, üçüncü takvim yılında başvurmaları halinde 40 kredi, dördüncü ve sonraki takvim yıllarında başvurmaları halinde 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.
b) Kurul tarafından yetkilendirildiği tarihi takip eden ikinci ve üçüncü takvim yılında faal konuma gelebilmek için 20 ve 40 kredinin tamamının, dördüncü ve sonraki takvim yıllarında faal konuma gelebilmek için ise 120 kredinin en az 60 kredisinin temel mesleki konulardan sağlanması zorunludur.
c) Bu fıkrada belirtilen kredilerin hesabında, yetkilendirildiği tarihten öncesine ait olmamak kaydıyla, en fazla talep tarihinden önceki üç yılda alınan eğitimler dikkate alınır.
Denetim kuruluşlarının yükümlülüğü
Denetim kuruluşları denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmekle yükümlüdür. Denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer almasından denetçi ile birlikte denetim kuruluşu da sorumludur.

KGK tarafında yayımlanan taslak metnin tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Özet Tabloyu okumak için burayı  tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Zorunlu BES’te cezalı duruma düşmemek için dikkat!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.