Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Tarih: 20 Kasım 2015 | Denetim Günceli,


Madde 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“c) Bağımsız denetim ekibi: Denetimi yürüten sorumlu denetçi, bağımsız denetçiler ve diğer

personel ile denetim şirketi veya denetim ağına dâhil şirket tarafından görevlendirilen,

denetimle ilgili prosedürleri uygulayan diğer kişileri,”

Madde 2– Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olanlara

ilişkin yapılacak denetimlerde; sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya

mahkeme kararının, genel kurul organı bulunmayan işletmelerde ise denetçi seçmeye yetkili

organının kararının tarih ve sayısı,”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Denetim sözleşmelerini ve denetim raporlarını imza tarihinden itibaren, diğer hizmetlere

ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak Kurum tarafından istenecek bilgileri ise tebliğ tarihinden

itibaren en geç 30 gün içinde,”

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde

yer alan “meslek mensubu olmaları” ibaresi, “girdikleri sınavlar sonucunda meslek mensubu

olmaya hak kazanmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Gerekçe

Madde 1- Değişiklik ile; Kurumumuz tarafından 2/10/2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarından Kalite Kontrol Standardı 1 (Türkiye

Denetim Standartları Tebliği No:1)” içerisinde yer alan bağımsız denetim ekibi tanımıyla

uyumlaştırılması amaçlanmıştır.

Madde 2 Bendin mevcut haline göre tüm denetim sözleşmelerinde belirtilmesi zorunlu

olan genel kurul kararı veya mahkeme kararının tarih ve sayısının, sadece 6102 sayılı Kanunun

397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olanlara ilişkin yapılacak

denetimlere ait sözleşmelerde bildirilmesine ve bu kapsamda olmakla birlikte genel kurul

organı bulunmayan işletmelerin denetçi seçmeye yetkili organının kararının bildirileceğine

yönelik düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Madde 3 – Yapılan değişiklikle denetim raporları için de bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve

bildirimde bulunma süresi 10 günden 30 güne çıkarılarak sürenin kısa olması nedeniyle

yaşanacak aksaklıkların önüne geçilmesi, ayrıca yapılan değişiklikle diğer hizmet

sözleşmelerine ilişkin istenecek bilgilerin de Kurumumuz yazısının tebliğ tarihinden itibaren

30 gün içerisinde bildirilmesi öngörülerek denetim kuruluşlarının veya denetçilerin bildirim

yükümlülüklerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır

Madde 4- 21/10/2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız

Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Bağımsız Denetim

Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan

“31/12/2014” tarihinin “31/12/2015” tarihine kadar uzatılmasıyla henüz meslek mensubu

olmayanların geçiş dönemi eğitimine katılmalarına imkan sağlanmıştır. Ancak, 2015 yılı için

son dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavının 28 Kasım-7 Aralık 2015 tarihleri arasında, son

dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavının ise 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde

düzenlenecek olması karşısında (b) bendi kapsamında bulunanların hak kaybına uğramamaları

açısından söz konusu değişiklik yapılmıştır.

Madde 5 – Yürürlük maddesidir.

Madde 6 – Yürütme maddesidir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Tatile Gönderilen Personelin Masrafları Gider Yazılıp KDV’si İndirilebilir mi ?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.