TFRS-15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

TFRS-15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Tarih: 9 Eylül 2016 | Denetim Günceli,


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDINA

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 15) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 54)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı (TFRS 15)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK 1’de yer alan TFRS 15 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

b) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

TFRS-15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat-Ekleri okumak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Asgari İşçilik Değerlendirilmesinde Yanlış Olan Uygulamalar

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.