خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری


گروه گونجل، همزمان با حساسیت کامل  در تمامی قوانین وشرایط مورد نیازهمچنین

انتقال اطلاعات دقیق و مداوم به مدیریت شرکت را با ایجاد یک سیستم حسابداری امکان پذیر میکند

علاوه بر این، عوامل ریسک در خصوص فعالیت وبرنامه های شرکت در چارچوب قوانین را با مدیران شرکت در میان گذاشته و راه حل ممکن را تعیین می کند

تهیه و ارزیابی جدول ومقررات مالی

در این زمینه، در خصوص فعالیت های شرکت در چهار چوب مقررات قانونی عواملی که باعث ریسک می شوند را با مدیران شرکت درمیان گذاشته و هدف در ایجاد راه حل آن می باشد

نظارت، اجرا و کنترل  شرکت ها در  محاسبه و هزینه

ایجاد یک نموداربرنامه ریزی متناسب حساب  برای مالیات دهندگان

ثبت وتاسیس مرکز، شعبه و محل کسب و کار

تصویب، ثبت و چاپ کتاب های حقوقی

آماده سازی حقوق و دستمزد،  پرونده  حقوق و دستمزد کارکنان با امضای آنها طبقه بندی می شود

اعلام اظهارنامه درآمد سالانه و مالیات موسسه با اظهارنامه موقت مالیاتی  سه ماهه

اعلام و بیان مالیاتی که هر ماه بابت مالیات سالیانه از حقوق کسی کسر میشود

آماده سازی و اعلام اظهارنامه مالیاتی  و مالیات بر ارزش افزوده

حاضر کردن فرم های خرید و فروش

آماده سازی و محاسبه تمبر مالیاتی

اجرای روند ثبت تجارت

حاضر کردن قوانین مربوط به استخدام و استعفاء

تنظیم اطلاعات تامین اجتماعی

اطلاع به روز در مورد تغییرات امور مالی و گردش مالیاتی

تجزیه و تحلیل و ارائه صورتهای مالی به مدیریت

خدمات مشاوره در مورد مسائل مربوط به  کمک های مالی اتحاد اروپا و شیوه های مالی و حسابداری پروژه در چارچوب برنامه

تجزیه و تحلیل و ارائه صورتهای مالی به مدیریت

بررسی طرح سند حاضر، شناسایی کمبودها و نقص ها

طرح و ایجاد سند  کارآمد طبق قوانین

آموزش کارکنان شرکت

امور مربوط  قانون کار و تامین اجتماعی

خدمات مشاوره  مربوط به  تامین اجتماعی و قانون کسب و کار

ماده سازی و نظارت بر فایل های شخصی کارکنان

نظارت و ایجاد قراردادهای کارکنان ومقررات داخل موسسه

خدمات مشاوره در مورد ورود ، خروج و مرخصی کارکنان

خدمات مشاوره درخصوص حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی

امور گرفتن اجازه کار وتامین اجتماعی برای کارکان خارجی

خدمات مربوط به ثبت نام تجاری، واگذاری ،ادغام و توقف فعالیت محل کار

خدمات مشاوره  مشوقی های استخدام

خدمات مشاوره درخصوص استخدام  و توافق کارکنان با قوانین حقوق پایه

مسائل مربوط به خدمات مشاوره در محاسبه و پرداخت حقوق مربوط به جبران و حق مزایا

تجزیه و تحلیل و خدمات مشاوره  در مسائل تامین اجتماعی  و دادخواهی مربوط به آن

خدمات مربوط به  بازرسی وتعهدات پیمانکاران فرعی در چارچوب قانون کسب و کار و تامین اجتماعی

خدمات منابع انسانی

خدمات مربوط به نیاز مدیران  شرکت جهت طلب نیروی کار و آموزش کارکنان  وتوسعه حرفه کار برای آنها در زمینه کارشان و آگاهی دادن به مدیران از عملکرد و هزینه


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.