پشتیبانی و خدمات مشاوره غیر حضوری

پشتیبانی و خدمات مشاوره غیر حضوری


گروه گونجل درتمامی کارهای مربوط به  کسب و کار تجاری  خدمات مشاوره و پشتیبانی خود را به شرکا می دهد.  قوانینی که مشتریا ن به طور منظم اعلام می کنند  و تغییرات ایجاد شده در تمامی موضوعات  در دنیای کسب و کاررا در کمترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار میدهد.  در این زمینه، خدمات زیر ارائه می شوند

قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری

قانون تجارت

قانون کار و قوانین بیمه های  اجتماعی

قوانین سرمایه گذاری خارجی

قوانین مشوق های سرمایه گذاری

معاملات مالی شرکت

گروه گونجل ؛  برنامه ریزی و توسعه پروژه هایی که مشتریان می خواهند وبرقراری ارتباط با موسسات مالی نهادی را برای آنها پشتیبانی می کند

عملکردهای مدیریت دارایی

ایجاد یک پل ارتباطی بین شرکای کسب و کار با شرکت های مدیریت دارایی،  و به دست آوردن نتایج سودآور و سازنده با توجه به معاملات انجام شده ازخدمات ما است

بررسی تخلف در شرکت

در بخش ما، موضوعاتی که با تأثیر جهانی شدن روبرو هستند مدام در حال تغییر بوده و بسیار حائز

اهمیت می باشد

پپگیری کافی از تغییرات در عمل و یا تثبیت اشتباهات برخی افراد سوء نیت، تجزیه و تحلیل آنها، گزارش و حل و فصل برمبنای قانونی نیز از جمله خدمات گروه گونجل می باشد کپرسنلجرب خود در چارچوب قانونی به شرکای مان  داده می شود


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.