انرژی

انرژی


پیشرفت های تکنولوژیکی در حال وقوع درجهان و کشور مان ، انرژی را به عنوان عامل اصلی فعالیت ها مصرف می کند و لذا با توجه به این موضوع افزایش تولید  انرژی می بایست به سرعت انجام شود

اندازه مصرف و تولید انرژی روزمره ،  به عنوان یک شاخص از استانداردهای زندگی محسوب می شود

 

منابع انرژی به تنهایی می تواند دلیل نوسانات جدی در جهان شود .مدیریت خوب و مناسب این منبع  بسیار مهم است.

مصرف سریع و در حال رشد انرژی ، موجب انعکاس مهم  در نرخ مالیات و نرخ انرژی شده است

چرا که مالیات بر مصرف به طورمستقیم بر هزینه  تاثیر می گذارد

این افزایش، هر چند برای مصرف کننده نهایی ناچیز باشد ولی از اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران  برخوردار است

بنابراین، تولید جایگزین ها و هزینه آنها میبایست مقایسه شود

گروه گونجل، با کادرمتخصص خود آماده ارائه خدمات مالیاتی ، حسابرسی و مشاوره به شرکا  در بخش انرژی می باشد


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.