داروها و بخش بهداشت و درمان


درموازات رشد جمعیت جهان وکشورمان ، بخش سلامت و توسعه در جهان دارویی و افزایش شرایط رقابت در این بخش، به شرکایمان راه حل و بموقع و نظارت نزدیک بر تغییرات را در این خصوص ارائه می دهیم


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.