خدمات عمومی

خدمات عمومی


درحالیکه در جهان و کشورمان منابع و فضاهای عمومی به تدریج کاهش می یابد همچنان مواجه با رشد سریع  جمعیت و مشکلات امنیتی می باشیم که کیفیت و خدمات دولت مبنی بر این به طور جدی تحت تاثیر قرر گرفته است

در کشورمان که دارای قشر جوان می باشد برای رسیدن به یک استاندارد جهانی در خصوص موسسات دولتی و خدماتی، برطرف کننده نیازهای قشر، مطمئن و واضح و متناسب با اهداف قشرممکن می باشد

گروه گونجل با حساسیت به تعادل منافع دولت و مردم آماده خدمت به عموم می باشد


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.