İş Kanunu’na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir?

İş Kanunu’na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir?

Tarih: 5 Ocak 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


4857 sayılı İş Kanunu’na göre 2017 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdadır.

Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 18.377
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 146
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 146
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 146
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 146
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 146
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 606
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.295
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.295
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 167
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 167
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 606
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 606
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 606
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 295
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 295
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 295
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 295
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 295
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.619
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 295
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.619
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.619
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.619
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.619
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.619
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.619
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.619
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.619
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 18.377
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 14.702
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 14.702
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 14.702
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 14.702

 

Saygılarımızla

 

Güncel Group Vergi Hizmetleri

 

 

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

2018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlerin Tasdiki Hakkında

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.