Ticari Defterlerde Kapanış Tasdiki

Ticari Defterlerde Kapanış Tasdiki

Tarih: 9 Aralık 2016 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) ilişkin mevzuatta tutulması zorunlu olan defterler ile tasdike tabi defterler hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 2016 takvim yılının kapanması ile birlikte defterlerin tasdiki konusu gündeme gelmiştir. Konuya ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.
A. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
TTK’nın 64’üncü maddesine göre gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür. Bu defterlere ilave olarak anonim şirketler pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri; limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır.
Bilanço usulüne tabi mükelleflerin VUK’a göre tutması zorunlu olan defterler ise yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirdir.
Diğer yandan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 19’uncu maddesine göre, SPK’ya tabi işletmelerce ayrıca “sermaye piyasası muhasebe defteri” tutulması gerekmektedir.
B. TASDİKE TABİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI
Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır.
Benzer bir hüküm VUK’un 220’nci maddesinde de bulunmaktadır. Mezkur maddede yevmiye ve envanter defterinin açılış tasdikine tabi olduğu düzenlenmiştir. Tasdik zamanı ise öteden beri işe devam edenler için defterin kullanılacağı yıldan önceki son ay, yeni işe başlayanlar içinse işe başlama tarihinden itibaren on gündür.
TTK’da kapanış tasdikine ilişkin düzenleme de yapılmıştır. Buna göre yevmiye defteri yevmiye defterinin izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defteri ise izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. Limited şirketlerde ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması durumunda bu defter de yukarıda belirtildiği gibi kapanış tasdiki yaptırılacaktır.
VUK’ta ise defterlerin kapanış tasdikine tabi olduğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
Sermaye piyasası muhasebe defterleri ise açılış ve kapanış tasdikine tabi değildir.
Dolayısıyla 2015 hesap döneminde kullanılan yönetim kurulu karar defterleri ile müdürler kurulu defterlerinin (hesap dönemi takvim yılı olanlar için) Ocak/2016 sonuna kadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir. Diğer yandan bu defterlerin yeterli yaprakları bulunması halinde 2016 hesap döneminde de kullanılması mümkündür. Bu durumda kapanış tasdikinden sonra açılış tasdiki de yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destekte Değişiklik

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.