TTK’na göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalar Nelerdir?

TTK’na göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalar Nelerdir?

Tarih: 5 Ocak 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kabahatler için 2017 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibidir.

Kabahat olarak tanımlanan fiil Ceza Tutarı
Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 2.702
Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması 2.702
Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması 2.702
Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması 2.702
Internet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları 2.702
Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari  işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi 2.702
Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi 2.702
Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra

sicil müdürüne vermemeleri,

2.702
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere

onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları

2.702
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması 2.702
Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi 2.702
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi 2.702

 

 

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun  gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması 2.702

 

 

Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi 2.702

 

 

Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması
2.702

 

Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması 2.702
Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi
2.702
işletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi 2.702
Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin  faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması 5.408
Işletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi 5.408
Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması 5.408
Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması 5.408
Defterlerin Türkçe tutulmaması 5.408
Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde  bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi 5.408
Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması 5.408
Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve  değiştirilmesi 5.408
Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan  değiştirmelerin yapılması 5.408
Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması 5.408
Hileli envanter çıkarılması 5.408
Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi 5.408
Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi 5.408

Saygılarımızla

 

Güncel Group Vergi Hizmetleri

 

 

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Personele Yapılan Avans Ödemelerinin Bankadan Yapılması Zorunlu mudur?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.