01.01.2018 Tarihi İtibariyle E-fatura ve E-defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında

01.01.2018 Tarihi İtibariyle E-fatura ve E-defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında

Tarih: 12 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamalarıma geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre;

a) 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 01/01/2018’dir),

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren) (01.10.2017 tarihinden önce lisans alan mükellefler için bu tarih 01/01/2018’dir.)

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,

Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren), (01/10/2017 tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler için bu tarih 01/01/2018’dir.)
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

 

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

 

Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31/12/2017 tarihinden önce temin edilmesi gerekir.

Mükelleflerin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

GİB Tarafından Muhtasar ve KDV Beyanları İle Ba ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri Hakkında Duyurusu Yayımlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.