77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih: 2 Eylül 2020 | Güncel Mevzuat, Sirküler, Vergi Günceli,


29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

emlak_vergisi_kanunu_77_seri_nolu_genel_teblig_ek

Paylaş


Okuma Önerisi

Azerbaycan Vergi Sistemi Hakkında

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.