Asgari İşçilik Oranlarına İlişkin Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

Asgari İşçilik Oranlarına İlişkin Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

Tarih: 23 Haziran 2020 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


Bilindiği üzere asgari işçilik uygulaması özel nitelikteki inşaat işlerinden, ihale konusu işlerden ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı söz konusu işlerde çalışan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediklerinin, prime esas kazanç ve prim gün sayısı bakımından yeterli bildirimde bulunulup bulunulmadığının Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen usul ve esaslara göre araştırılması veya incelenmesi işlemidir.

23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

23 Haziran 2020 SALI                                                                           Sayı : 31164

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI

GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Söz konusu tebliğ eki listeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-5-1.pdf linkinden ulaşılabilecektir.

 

Resmi gazete,asgari işçilik,sgk,sosyal güvenlik,sosyal güvenlik kurumu, işçilik,inşaat, özel nitelik, ihale, prime esas kazanç, prim gün sayısı,Asgari İşçilik Oranlarına İlişkin Değişiklik

 

Paylaş


Okuma Önerisi

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” Başlığı Altında Yeniden Düzenlenerek Vergi Sistemimize Yeni Getirilen Müessesenin Usul ve Esasları Belirlenmiştir.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.