Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir

Tarih: 16 Şubat 2019 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


14.02.2019 tarih ve 75935942-050.01,04-[01/72] sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kurul Kararında, Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın (Karar) uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlenmiştir.

Ölçütler

  1. 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda belirtilen (I) Sayılı Liste için herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

(I) Sayılı liste için tıklayınız.

Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 50 ve üstü,

2) Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler;

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü,

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; ( Genel Ölçütler;)

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü, olarak belirlenmiştir.

Karara göre şirketlerin denetim tabi olması için belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olamsı zorunlu değildir.

2. Örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin eşik değerlerinin sağlanması ve denetime tabi olma durumu aşağıdaki taloda gösterilmiştir.

Hesap Dönemleri

Bilanço aktip toplamı 35 milyon TL veya üzeri midir? Yıllık net satış hazılatı 70 milyon TL veya üzeri midir? Çalışan sayısı 175 veya üzeri midir? Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu?

Denetime tabi midir?

1/1-31/12

20X6

Evet Hayır Hayır Sağlamıyor

Referans yıl

1/1-31/12

20X7

Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12

20X8

Evet Hayır Evet

 

Sağlıyor

Tabi değildir.

1/1-31/12

20X9

Evet Hayır Hayır Sağlıyor

Tabidir

  • Denetim, şirketin konsolide fiannsal tablolarının yanında münferit finansal tablolarını da içerir.
  • Denetim tabi olama şartlarını taşımayan bir şirket, sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Karar kapsamında denetim tabi olması nedeniyle denetime tabi olamaz.

Esas Alınacak Finansal Tablolar

Denetim  tabi olup olunmadığının belirlenmesinde, şirketler ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevuatı çerçevesinde kamu isarelerine sunulmak üzere hazrılanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır.

Aktif Toplamı ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması

  1. Aktif toplamın hesabında, şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarılır. Bulunan tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının tamamı ve iştiraklerinin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir.
  2. Yıllık net satış satılatının hesabında, şirketin kendi yıllık net satış hasılatına bağlı ortaklıklarının yıllık net satış hasılatının tamamı, iştiraklerinin yıllık net satışından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir
  3. Grup içi işlemlerden doğan varlık, borçi gelir ve giderlerden, bağlı ortaklıklarla olanların tamamı, şirketin ve bağlı ortaklıkların doğrudan iştirakleriyle olanlarının ise hisselerine düşen payı elimine edilir.

Aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında, şirketin yurtdışındaki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık hasılatı da dikkate alınır.

Çalışan Sayısının Hesaplanması

Şirketin çalışan sayısının belirlenmesinde, muhtasar beyannamede veya muhtasar ve prim hizmet beyannemsinde bildirlen aylık toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınır. Söz konusu yıllık ortalama, aylar itibarıtla aylık çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünesiyle elde edilir. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Ortalama çalışan sayısının belirnemesinde, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların bu maddeye göre hesaplanan çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştiraklarin bu maddeye göre hesaplanan çalışan sayısı ise şirketin iştiraklerdeki hissesi orannında dikkate alınır.

Denetim Kapsamından Çıkma, Esas Alınacak Finansal Tablolar ve diğer detay ve örneklere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Ocak Ayı Mali Yükümlülüklerimiz Nelerdir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.