Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Tabi Olan Mükelleflerce Verilecek Raporlar Hakkında

Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Tabi Olan Mükelleflerce Verilecek Raporlar Hakkında

Tarih: 8 Ağustos 2016 | Güncel Mevzuat,


24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
A) Aracı Hizmet Sağlayıcılarına,
B) Bankalara,
C) İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına,
D) Kargo ve Lojistik İşletmelerine,
sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.
Zorunluluk getirilen yukarıda sayılan mükelleflerin, 01.07.2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlayarak takip eden ayın sonuna kadar GİB İnternet Vergi Dairesin sisteminden elektronik ortamda göndermeleri zorunludur.
Temmuz /2016 dönemine ait geçekleşen işlemler için son gönderme tarihi 31.08.2016’dır.
Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere
ilişkin veri format ve standardı BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler bu sistem
üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecektir. Zorunluluk kapsamına girenlerin, ilk veri
iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Tebliğ kapsamında istenilen bilgiler aylık dönemler halinde iletilecektir. Bir aya ait
bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi gerekmektedir.

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenlerden istenilen bilgiler şunlardır;
a) Aracı Hizmet Sağlayıcılarından İstenilen Bilgiler

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında hizmet veren aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
b) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
c) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini,

Aracı hizmet sağlayıcının, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak ödeme kuruluşundan alması veri aktarma yükümlülüğünü etkilemez.

b) Bankalardan İstenilen Bilgiler

İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardan Başkanlık sistemine elektronik ortamda periyodik veri aktarımı yapılacaktır.

c) İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarından İstenilen Bilgiler

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;

a) Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,
b) Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
c) Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,

Reklam hizmetinin gerçekleştirilmesinde birden fazla aracı bulunması durumunda her bir aracı kendi gerçekleştirdiği işleme ait bilgileri iletecektir.

d) Kargo ve Lojistik İşletmelerinden İstenilen Bilgiler

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecileri, sahip oldukları bu yetki belgeleri kapsamında takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirdikleri kargo teslimleri ile ilgili olarak;

a) Göndericinin ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini, aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan gönderimlerde gönderici bilgileri yanında aracı hizmet sağlayıcının da ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgilerini,
b) Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)
c) Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, idaresinde veya sermayesinde kamu payı bulunan kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diplomatik misyonlar adına yapılan kargo teslimlerine ait bilgiler iletilmeyecektir.

Kargo ve lojistik işletmeleri ticari nitelikteki gönderileri Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu tevsik edici belgeler ile birlikte kabul edecekler ve taşıma esnasında istenildiğinde ibraz edilecek şekilde gönderiye ekleyeceklerdir.

Paylaş


Okuma Önerisi

2017 Yılı Asgari Ücret Net Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Dahil 1.404 TL – Brüt 1.777 TL Oldu.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.