GİB Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) Yayımlandı.

GİB Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) Yayımlandı.

Tarih: 16 Haziran 2017 | Güncel Mevzuat,


7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına
ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.
A- Başvurulara İlişkin Açıklamalar
Bilindiği gibi, 7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları
her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı olarak başvuruda bulunmaları mümkün olduğu
gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ya da
motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için
bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine
başvuruda bulunabilecekleri 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Ayrıca, Kanundan yararlanmak için yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen hususlara
da dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Yurt dışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla 7020 sayılı Kanundan yararlanmak
üzere başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu başvuruları kabul edilecektir. Bu
durumda, mükellefler tarafından istenilmesi halinde ödeme tabloları faks yoluyla
gönderilebilecektir. Ancak, mükelleflerin Kanundan yararlandıkları borçları ile ilgili bir
davalarının bulunması durumunda bu davalarından vazgeçtiklerine dair dilekçeyi yazılı
olarak göndermeleri icap etmektedir.
2. Tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin Kanundan yararlanmaya ilişkin
dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin başvuru tarihi olarak esas
alınması, bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi
vergi dairesine göndermesine ilişkin yazının tarihinin esas alınması gerekmektedir.
3. Motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için
bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine
başvuruda bulunan mükelleflerin bu başvurularını alan ilgili vergi dairelerinin, alınan
başvuru dilekçelerini evrak kaydını yaptıktan sonra taşıtın bağlı olduğu vergi dairesine
posta yoluyla ya da faksla derhal göndermesi gerekmektedir. Taşıtın kayıtlı olduğu
vergi dairesince başvuru dilekçesinin alınması üzerine bu başvurulara ilişkin olarak
tanımlanan evrak kodu ile evrak kaydı yapılacak ve alacak yapılandırılarak ödeme
planı hazırlanacaktır.
4. 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular,
ödeme planlarını bağlı bulundukları vergi dairelerinden veya Başkanlığımız internet
adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden alabileceklerdir.
Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için
bağlı oldukları vergi dairesi yerine bulundukları ildeki/ilçedeki vergi dairesine yaptıkları
başvurulara ilişkin ödeme planlarını bu vergi dairelerine başvurmaları halinde imza
karşılığında alabileceklerdir.
5. 7020 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru
süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri
mümkündür.
7020 sayılı Kanundan yararlanmanın şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış
davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, Kanundan
yararlanmak üzere başvuran borçluların, bu kapsamda takibat işlemlerinden dolayı
açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.
Dolayısıyla, başvuru sırasında alacağın takibine yönelik işlemler nedeniyle açılmış olan
davalardan vazgeçileceği yönünde beyanda bulunulduğu ve bu dilekçelerin vergi
dairelerince derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilerek idarece de
başvuruda bulunan mükellefler ile ilgili ihtilafların sürdürülmediği dikkate alındığında,
başvuruda bulunan mükellefler ile ilgili olarak belirtilen işlemler gerçekleştirildikten
sonra ya da idarece ihtilafın sürdürülmeyerek yargısal yollara başvuru sürelerinin
geçirildiği hallerde mükelleflerin bu başvurularından vazgeçmeleri mümkün değildir.
6. Kanun hükümlerinden yararlanmaya yönelik başvurularını elektronik ortamda yapan
mükelleflerin yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili takibat işlemlerine ilişkin olarak
dava açıp açmadıkları vergi dairelerince ivedilikle araştırılacak ve bu borçlara ilişkin
devam eden ihtilafın bulunması durumunda, söz konusu davalardan vazgeçtiklerine
dair yazılı dilekçeyi onbeş gün içinde vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi halde
Kanundan yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükelleflere tebliğ edilecektir. Bu
sürede davalardan vazgeçildiğine dair dilekçeleri vergi dairelerine intikal ettirmeyen
mükellefler Kanundan yararlanma haklarını kaybedeceklerinden başvuruları geçersiz
sayılacak ve hazırlanan ödeme planları iptal edilecektir.
7. 7020 sayılı Kanun kapsamında olan alacaklara ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 124 üncü maddesi uyarınca mükelleflerin şikâyet yoluyla
Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapmış oldukları müracaatlara konu alacaklar, Kanun
kapsamında yapılandırılacaktır. Ancak, mükelleflerin Kanun hükmünden
yararlanabilmeleri için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiği tabiidir.
Söz konusu davalardan vazgeçme dilekçelerinin asıllarının davada taraf olan
Başkanlığımıza gönderilmesi ve Başkanlığımızca da bu dilekçelerin ilgili yargı merciine
gönderilmesi icap etmektedir.
Buna göre, Bakanlığımızın/Başkanlığımızın taraf olduğu davalara ilişkin ihtilaftan
vazgeçme dilekçelerinin ivedilikle davaya konu dosya numarası ilgi tutulmak suretiyle
Başkanlığımıza gönderilmesi sağlanacaktır.
8. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesinde “1. Dava açma
süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare
mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür…” hükmü yer
almaktadır.
Buna göre, ilgili kanunlarda belirlenmiş olan sürelerde idari işleme karşı dava açılması
gerekmektedir. Bu sürelerden sonra açılan davalar yargı mercileri tarafından süre
yönünden reddedilmektedir.
Vergi/ceza ihbarnamelerinin mükelleflere ne zaman tebliğ edildiği vergi dairesi
kayıtlarında detaylı şekilde yer aldığından, mükelleflerin dava açma süreleri bu kayıtlar
esas alınarak tespit edilecek ve bu kayıtlara göre davanın, süresinden sonra açıldığı
herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilirse bu alacaklar 7020 sayılı
Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.
Diğer taraftan, söz konusu alacaklara ilişkin olarak açılmış olan davaların vergi
mahkemesi tarafından süre yönünden reddedildiği hallerde red kararına karşı
27/5/2017 tarihinden önce ilgisine göre Danıştaya veya bölge idare mahkemesine
başvurulmuş olması durumunda da mükellefler 7020 sayılı Kanun hükümlerinden
yararlanabileceklerdir. Bu durumda söz konusu davalardan vazgeçilmesi gerekeceği
tabiidir.
B- Başvuruda Bulunan Mükelleflere İlişkin Haciz ve İade İşlemleri
1. 7020 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin,
yapılandırmaya konu borçları muaccel olmaktan çıkmakta ve bu borçların peşin veya
taksitler halinde ödenmesine imkân sağlanmaktadır.
Bu itibarla, 7020 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler
hakkında Kanun hükümlerini ihlal etmedikleri müddetçe bu borçlara yönelik 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62 nci maddesi hükmü gereğince
mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce başlanılmış olup sonuçlanmamış
bulunan mal varlığı araştırmalarına da son verilecektir.
Öte yandan, söz konusu kişilerin bu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri
yapılmayacak, 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihinden önce
uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri
durdurulacaktır. Ayrıca, yapılan takipler neticesinde motorlu taşıtlar hakkında trafik
sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep
edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecektir.
Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin bu talepleri,
borcu karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi halinde yerine getirilebilecektir. Aynı
uygulamanın istihkak ve alacak hacizleri için de yapılacağı tabiidir.
2. 7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası hükmüne göre, bu
Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere
konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı
vergi dairesince satılabilecektir.
3. Borçları Kanun kapsamında yapılandırılarak taksitlendirilen mükelleflerin Kanun
hükümlerini ihlal etmeleri halinde, durdurulan cebren takip işlemleri kaldığı yerden
sürdürülmeye devam edilecektir.
4. Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihinden önce emanet hesaplarında bulunan
tutarlar ile haczedilerek vergi dairesi hesaplarına aktarılan tutarlar borçlara mahsup
edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için Kanundan
yararlanılabilecektir.
Ancak, mükellef hakkında tatbik edilen hacizlere istinaden, Kanunun yayımlandığı
tarihten sonra yapılan cebren tahsilatlar, mükelleflerin Kanun hükmünden yararlanmak
üzere süresinde başvuruda bulunması halinde, başvuru tarihine bakılmaksızın, Kanuna
göre yapılandırılan ve ödenmesi gereken tutara, ilk taksitten başlamak üzere mahsup
edilecektir. Fazla bir tutarın bulunması halinde ise bu tutar, 6183 sayılı Kanunun 23
üncü maddesi dikkate alınarak red ve iade edilebilecektir.
Öte yandan, ilgili mevzuat gereği yapılan iadelere ilişkin tutarlar;
– İade talebinin 7020 sayılı Kanunun başvuru süresinin bitiminden (30 Haziran 2017)
önce olması halinde mükellefin talebine bağlı kalınmaksızın 7020 sayılı Kanuna göre
ödenmesi gereken taksitlere (vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere) mahsup
edilecek ve kalan bir tutarın bulunması durumunda ise 6183 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesine göre red ve iade edilecektir.
– İade talebinin 7020 sayılı Kanunun başvuru süresinden (30 Haziran 2017) sonra
olması halinde öncelikle mükellefin muaccel hale gelmiş (7020 sayılı Kanuna göre
ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi başlamış olanları dahil) amme borçlarına
mahsup edilecek ve bu mahsup işleminin gerçekleştirilmesinden sonra kalan bir tutarın
bulunması durumunda ise mükellefin talebi çerçevesinde işlem yapılacaktır.
C- Diğer Hususlar
1. 7020 sayılı Kanundan, muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri
nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler
ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu
oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabilecek ve bu Kanun kapsamında kendileri
adına yapılandırılan borcun tamamını ödemeleri şartıyla sorumlu oldukları bu
alacaklara yönelik sorumlulukları sona erecektir.
Ancak, yapılandırılan borcun bir kısmının ödenmesi durumunda ödedikleri tutar kadar
Kanundan yararlandırılacak ve Kanundan yararlanılarak ödenen tutara karşılık olarak
tahsilinden vazgeçilen alacaklar da dikkate alınarak sorumlu tutulacakları bakiye alacak
tutarı tespit edilecektir.
Diğer taraftan, bu kişiler hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası hükmü
tatbik edilmeyecektir.
2. Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine göre, belediyeler ve
bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarların,
belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından
kesinti yoluyla aylık olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuran belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel
kişiliğini haiz kuruluşların ödemeleri gereken taksitlerin tahsil edilebilmesi için kesinti
talepleri;
– Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için
Muhasebat Genel Müdürlüğüne,
– Diğer belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için İlbank
A.Ş.’ye,
bu İç Genelge ekindeki tablo ile yapılacaktır.

 

Tablo ekini okumak için burayı tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığının  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) okumak için burayı tıklayınız.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
EK : TABLO
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Paylaş


Okuma Önerisi

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen KDV’nin İndirimi Reddedilemeyecek

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.