Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Tarih: 29 Kasım 2016 | Güncel Mevzuat,


Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.8 inci maddesinde yer alan “ile tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde” ile “veya teklif fiyatının” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

18.1.2. Teminat mektuplarının tazmini halinde geri ödemenin, teminatın verildiği para biriminden bankaca ödenmesi esas olup, yabancı para cinsinden teminat idarece kabul edilmekle birlikte idarenin mali mevzuatı gereği tahsilatın sadece Türk Parası üzerinden yapılabildiği durumlarda ise idareler, teminat mektubunun tazmini halinde tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Parası cinsinden ödemenin yapılması gerektiği hususunu ihale dokümanı ekinde yer alan standart teminat mektubu formlarının ödemeye ilişkin bölümünde belirteceklerdir. Ancak teminat mektuplarına ilişkin standart formların 2 nolu notunda yer alan hususların sadece yabancı para cinsinden verilen teminat mektuplarının idarenin mali mevzuatı çerçevesinde Türk parasına çevrilmek suretiyle tazmininin söz konusu olacağı hallerde veya yabancı para birimi cinsinden verilen teminat mektubunun, aynı yabancı para birimi cinsinden tazmin edilebildiği durumlarda dikkate alınması ve uygun şekilde doldurulması zorunlu olup, Türk parası cinsinden teminat sunulan hallerde bu bölümün düzenlenmesi gerekmemektedir. 

18.3. Teminat olarak alınacak değerler

4734 sayılı Kanunun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlığını taşıyan 34 üncü maddesinin (a) bendinde nakit olarak sadece “tedavüldeki Türk Parası” nın sayılması nedeniyle yabancı para birimi üzerinden teklif alınsa dahi yabancı para birimi cinsinden nakit teminat verilmesi mümkün değildir. Nakit verilen teminat dışındaki teminatlar ise ihalede isteklilerce teklif edilen bedel hangi para birimi ise teminat olarak sunulacak değerin de o para birimi cinsinden olması gerektiğinden, teklif edilen bedel ile teminat olarak getirilecek bedelin farklı para birimi olarak sunulması mümkün değildir. Dolayısıyla, idari şartnamenin “teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.

29.11.2016 Tarih ve 29903 Sayılı Resmi Gazete

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18.1.2 ve 18.3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

29.11.2016 Tarih ve 29903 sayılı resmi gazeteyi buradan okuyabilirsiniz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Önemli Hatırlatma: Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.