Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması İlişkin SGK Genelgesi (2017/22) Yayımlandı.

Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması İlişkin SGK Genelgesi (2017/22) Yayımlandı.

Tarih: 20 Haziran 2017 | Güncel Mevzuat,


T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunun 2 nci maddesinin onikinci fıkrası ile işverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 8/6/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelgenin 9 uncu maddesinde Müşavirliğimizle ilgili bölüme yer verilmiştir.

SGK Genelgesinin (2017/22) tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

2017 Senesinde Yürürlüğe Giren Yeni ve İlk Af

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.