Rücu Alacaklar 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır

Rücu Alacaklar 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır

Tarih: 24 Temmuz 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


Sosyal Güvenlik Kurumu taraından yayınlanan 2018/24 numaralı genelge’de Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmasına ilişkin usul ve esaslar beliritilmiştir.

Genelge kapsamında, işverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük  ve  ölüm  hâlleri  ile  genel  sağlık  sigortalısına  ve  bunların bakmakla  yükümlü  olduğu  kişilere  yönelik  fiiller  nedeniyle  ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları yapılandırılmaktadır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 10’uncu maddesinin altıncı fıkrasında; “İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14’üncü, 21’inci, 23’üncü, 39’uncu ve 76’ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10’uncu, 26’ncı, 27’nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129’uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre;

  • İş  kazası  ve  meslek  hastalığının  SGK’  ya  bildirilmemesi,  yanlış  veya  eksik bildirilmesinden kaynaklanan SGK alacakları,
  • İş kazası ve meslek hastalığının meydana gelmesinde kusurlu olan işveren ile üçüncü kişilerden olan SGK alacakları,
  • İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan sigortalıyı SGK’ ya bildirmediği için kusursuz sorumlu olan işverenden olan SGK alacakları,
  • Üçüncü kişilerin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya, ölümü halinde hak sahiplerine SGK tarafından ödenecek olan alacaklar,
  • İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına gerekli sağlık yardımlarını yapmayan işverenden olan SGK alacakları,

İle mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 BAĞ-KUR Kanunu ile 5434 sayılı Emekli sandığı  kanunun  ilgili  maddelerinde  sayılan  yukarıda açıklanan bölümlere  karşılık  gelen işverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları, Yapılandırma kapsamındadır.

Yukarıda  sayılan  SGK  alacaklarına  kanuni  faiz  uygulanan  sürenin  başlangıcından  kanunun yayımlandığı 18 Mayıs 2018 tarihinde kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırmada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

7143 sayılı yapılandırma hükümleri Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır. SGK  tarafından  rücu davasına  konu  edilmemiş  olan  veya  dava  açılmış  ise  de  mahkeme tarafından karar verilmemiş olan durumlarda; alacağın tamamını (yani %100 kusur oranında bağlanan  gelir,  fiilen  yapılan  ödemeler  ve  masrafların  tamamını)  kabul  ederek,  7143  sayılı Kanun  kapsamın da  yapılandırma  talep  eden  ve  kabule  dair  yazılı  beyan  veren  borçluların borçları yapılandırılabilecektir.

Rücu  davalarında  %100  kusur  oranı  üzerinden  SGK  alacağının  tamamının  (bağlanan  gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamının) ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin olarak SGK’nın davacı olduğu durumlarda; yapılandırma taleplerinin yanında borçluların davayı kabul etme şartı aranmamaktadır.

Mahkeme masrafları/icra masrafları ile vekalet ücretleri 7143 sayılı Kanun kapsamında yer almadığından, yapılandırma kapsamında değildir. Bunların yapılandırma haricinde ödenmesi gerekmektedir.

7143 sayılı Kanunun 10. maddesindeki rücuan alacakların yapılandırılması için;

  • 31.07.2018  tarihi  mesai  bitimine  kadar,  rücu  alacağın tahsilatını  takip  eden  SGK ünitesine, başvurulması,
  • Peşin  ödeme  yolunu  tercih  etmiş  borçluların,  borçlarını  en  son  31.08.2018  tarihine kadar ödemeleri,
  • Taksitli ödeme yolunu tercih etmiş borçluların ise, ödenecek tutarların ilk taksitini, en geç 31.08.2018 tarihine kadar, kalan taksitlerini ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırma  için  son  başvuru  tarihinin 31.07.2018’dir.

İlgili Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB özetine ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Derneklerin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yapacakları Yıllık Bildirim Nelerdir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.