Yeni Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Yeni Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Tarih: 27 Ocak 2017 | Güncel Mevzuat,


18.01.2017 Tarih ve 6770 Kanun Numarası ile kabul edilen, 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak   ‘’ Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘’  yürürlüğe girmiştir.

 

40 maddeden oluşan söz konusu Kanun ile başta vergi kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Bu maddelerden 10’ uncu , 18’ inci, 19’ uncu, 30’ uncu, 34’ üncü ve 35’ inci maddeleri 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde,

Diğer maddeleri de yayım tarihi olan 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun maddelerinin hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.

  • Kanun 7’ inci maddesi ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da KDV istisna getirilmiştir.
  • Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa göre 17. Maddesinin 4 numaralı fıkrasından p bendinde yer alan ‘’ arsa ve arazi teslimleri ‘’ ibaresinden sonra ‘’ belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler’’ ibresi eklenmiş r bendinde yer alan ‘’ veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde ‘’ ibaresi çıkarılmıştır.

Böylelikle belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri KDV’ den istisna getirilmiştir.

  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 36 : Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmazların teslimlerinde KDV aranmaz.

Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vaz geçilir. Tahakkuk edilen tutarlar terkin edilir. Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam edecektir.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı başlıklı 32 nci maddesi değiştirilerek; sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Devir, bölünme ve hisse değişimi başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde, münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya ve bu indirim oranını farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna, usul ve esasları belirleme hususunda ise Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
  • Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş deniz araçlarının Türkiye’deki kişilere intikali, ithali, kayıt ve tescili işlemleri her türlü vergiden istisna edilmiştir.

Söz konusu gemilerin Türkiye’de bağlama kütüğüne kaydı nedeniyle, bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden harç alınacaktır.

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun geçici 4.’ Üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1.1.2017 ibaresi ‘’ 1.1.2019 ‘’ şeklinde ve 1.1.2018 ibaresi ‘’ 1.1.2020 ‘’ şeklinde değiştirilmiştir.
  • 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12. Maddesinde yer alan 1.1.2017 ibaresi 1.1.2018 olarak değiştirilmiştir.

Çalışmalarınızda faydalı olacağını düşündüğümüz 18.01.2017 Tarih ve 6770 Kanun Numarası ile kabul edillen, 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazete ile yürürlüğe giren  ” Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” buradan okuyabilirsiniz.

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Önemli Hatırlatma: Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.