2018 Yılında Uygulanacak Vergi Hadleri ve Tutarları

2018 Yılında Uygulanacak Vergi Hadleri ve Tutarları

Tarih: 5 Ocak 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Makaleler, Vergi Günceli,


01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi mevzuatında yer alan yeni vergi hadleri ve tutarları aşağıda belirtilmiştir.

1- Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı; 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

2- Hizmet erbabına işyeri dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir.

3- Engellilik indirimi tutarları

 Engellilik derecesi İndirim Tutarı
Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş hizmet erbabı) 1.000,00 TL
İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş hizmet erbabı) 530,00 TL
Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş hizmet erbabı) 240,00 TL

4- Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

5- Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6- Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirleri için 34.000 TL olarak uygulanacaktır.

7- Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

8- 2018 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35

9-  2018 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası % 35

10- 2018 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2.135.949,30TL’dir.

11- 2018 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları aşağıdadır.

 

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tâbi Kâğıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
8. (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
9. (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle Satış Sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri (Binde 0)
c) Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket Tur Sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik Sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli Satış Sözleşmeleri (Binde 9,48)
11. (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
12. (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 Tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan Elektrik Satış Sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Perakende Elektrik Satış Sözleşmeleri (Binde 9,48)
13. (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan Doğalgaz Satışına İlişkin Sözleşmeler (Binde 9,48)
b) Tüketicilere Doğalgaz Satışına İlişkin Sözleşmeler (Binde 9,48)
14. (EK: 6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat kaşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
15. (EK: 6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat kaşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı mütaahitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0)
16. (EK: 6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
17. (EK: 6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler 58,80 TL
2. Sulhnameler 58,80 TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
330,30 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 58,80 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu  İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet yada yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi red ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi red ve iade edilmez.) (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 20,30 TL
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar 45,40 TL
bb) Gelir tabloları 21,80 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 21,80 TL
c) Barnameler 2,00 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 8,90 TL
e) Ordinolar 0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 8,90 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
b) Vergi beyannameleri: (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 58,80 TL
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri 78,50 TL
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri 38,80 TL
    bd) Muhtasar beyannameler 38,80 TL
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 38,80 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 78,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 28,90 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 28,90 TL
f) (EK: 6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesi ile oluşturulan beyannameler 46,00 TL

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

KOSGEB’den Alınan Hibenin Vergisi Var Mı?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.