Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketleri Belirlemeye Kim Yetkili

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketleri Belirlemeye Kim Yetkili

Tarih: 21 Ekim 2015 | Güncel Gündem, Makaleler,


Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yeni Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile ticari hayatımızda da yeni bir döneme girilmiş oldu. Bu yeni dönem de getirilen ve üzerinde en çok tartışılan konu ise Bağımsız Denetimin ilke usul ve esasları olmuştur. Yine bu dönemin en önemli ve en etkili kurumu ise 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK ) dır.

Bağımsız denetimi kimlerin hangi esaslara uygun olarak yapacağı çok tartışılmış olup hatta yeni TTK bu hükümleri nedeniyle yayınlandıktan bir hafta sonra değişikliğe uğramıştır.

Ama bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme konusunda bize göre var olan çelişki şimdilik görmezden gelinmektedir.

Yeni Ticaret Kanunu nun 397. Maddesinin (4) numaralı bendi ile TTK hükümlerine göre denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname de ” Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) ; Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum Tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar “olarak tanımlanmıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 4 maddesinin ( j )bendinde ise KAYİK tanımı Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerinin aynısı olarak yapılmıştır.

KAYİK in tanımı bu açıdan çok önemlidir. Çünkü KAYİK statüsünde olan şirketler otomatik olarak bağımsız denetime tabi olmaktadırlar. Yani Kamu Gözetim Kurumu, KAYİK tanımında belirtilen,  “….. Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar.” İbaresi ile KAYİK leri belirleyebilmekte, KAYİK ler ise zorunlu olarak denetime tabi tutulmaktadırlar. Yani Kamu Gözetim Kurumu direkt olarak olmasa bile dolaylı olarak bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyebilmektedir.

Oysa TTK hükümlerinde bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Kamu Gözetim Kurulu kendisine verilmeyen bu yetkiyi KAYİK leri belirleyerek kullanmaktadır.

Mevcut çelişkinin yapılacak yasal düzenleme ile giderilmesinin ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek olan sorunları gidermesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Elektrik Enerjisi Tüketiminden Alınan Vergi ve Benzeri Fonlar

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.