Dönem Dışında Ödenen Ücretlerde Agi’lerin Durumu

Dönem Dışında Ödenen Ücretlerde Agi’lerin Durumu

Tarih: 11 Temmuz 2017 | Güncel Gündem, Makaleler,


Çalışma hayatının olmazsa olmazlarından bir tanesi de hiç şüphesiz işçi ve işveren barışıdır. İşçi ve İşveren barışının sağlıklı uygulanabilmesi için uyulması gereken kurallardan bir kısmı iyi niyet kuraları çerçevesinde uygulanırken, bazı kurallar ise teknik bilgi yetersizliği nedeniyle uygulanamamakta veya eksik ve hatalı olabilmektedir. Bize göre asgari geçim indirimi de ( AGİ) bilinip tam olarak uygulanması gereken teknik özelliklerden bir tanesini oluşturmaktadır. Örneğin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar gereği personel ücretleri ait oldukları dönem içerisinde ödenemeyip izleyen dönemlerde gecikmeli olarak ödenebilmektedir. Bu durumda döneminde ödenmeyen personel ücretlerine ilişkin AGİ’lere nasıl bir işlem yapılması gerektiği ise tereddüt oluşturmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nda ‘Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde halinde asgari geçim indiriminin uygulanacağı’ hükme bağlanmış bulunmaktadır. Yine aynı kanunda vergi tevkifatının nakden ve hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, hesaben ödeme deyiminin ise, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemi ifade ettiği belirtilmiştir.
Konuya ilişkin olarak düzenlenen 265 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği’nin 8/1.bölümünde gerekli açıklamalar yapılarak, İşverenlerin her yılın Ocak ayında düzenleyecekleri asgari geçim indirimine ait bordrolarda, her aya ilişkin ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını gösterecekleri belirtilmiştir. Ayrıca mevcut bilgilere göre hesaplanan yıllık asgari geçim indirimi tutarının her aya isabet eden kısmının ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği ve personele yansıtılacak tutarın ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda açılan ‘Asgari Geçim İndirimi’ satırında gösterileceği, işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek kalan tevkifat tutarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Muhtasar beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın mutlak suretle ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. Bize göre işin esası burada saklıdır. Söz konusu ödeme kanun hükmüne istinaden nakden veya hesaben yapılabilir.
AGİ personele nakden yapılan ödeme gibi değerlendirilmemeli
Personele ödenmeyen ücretler üzerinden AGİ’nin mahsup edilmesi ve dolayısıyla personele ödenmesi mümkün değildir. Buna göre personele ödenmeyen tutarların beyannameden mahsup edilmesi halinde, personele ödenip ödenmediğini bakılmaksızın bu tutarın işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi tevkifatı olarak değerlendirilecektir. Yukarıda yapılan açıklamalarda da anlaşılacağı üzere muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecek asgari geçim indiriminin, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilerek personele ödenebilmesi için her şeyden önce personel ücretinin mutlak suretle ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla asgari geçim indiriminin personele nakden yapılan bir ödeme gibi değerlendirilmemesi, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle yapılan bir ödeme olduğunun asla unutulmaması gerekmekte ve tüm işlemlerin bu ilke doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklendiğini Biliyor Musunuz?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.