Sadece Kredi Kartı Slip/Extresi İle Belgelendirilen Seyahat Harcamaları Gider Yazılabilir mi?

Sadece Kredi Kartı Slip/Extresi İle Belgelendirilen Seyahat Harcamaları Gider Yazılabilir mi?

Tarih: 1 Mayıs 2014 | Güncel Gündem, Makaleler,


I- GENEL AÇIKLAMA

Şirket yöneticilerinin işlerinin bir gereği olarak yurt içi ve yurt dışı seyahatlere gitmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan bu seyahatlere ilişkin yeme-içme, konaklama ve ulaşım masraflarının fatura veya benzeri belgelerle belgelenmesi koşuluyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, çoğu zaman bu harcamalar karşılığında belge alınmamakta ve söz konusu harcamalar sadece kredi kartı slip/extresi ile belgelendirilebilmektedir.
Aşağıda, şirket yöneticilerinin sadece kredi kartı slip/extresi ile belgelendirebildikleri seyahat harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusu incelenecek, Maliye Bakanlığı görüşlerine de yer verilerek kişisel görüşlerimiz belirtilecektir.

II-İŞ SEYAHATLERİNDE YAPILAN VE SADECE KREDİ KARTI SLİBİ/EXTRESİ İLE BELGELENDİRİLEBİLEN HARCAMALAR GİDER YAZILABİLİR Mİ?

A- KREDİ KARTI SLİP/EXTRESİ FATURA VEYA BENZERİ BELGE OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere, belge düzenine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanununun (VUK) 227-242. maddeleri arasında düzenlenmiştir. VUK’un,

– 227. maddesinde,
“ Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.
Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar.”
– “Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar” başlıklı 228. maddesinde,
“Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;
2. Vesikanın teminine imkan olmayan giderler;
3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.
1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır. “
– “Diğer Vesikalar” başlıklı 242. maddesinin birinci fıkrasında ise,
“Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar.”
hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümlere göre, anılan 228. maddede belirtilen ve belgelendirme zorunluluğu bulunmayan bir kısım harcama hariç şirket faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan giderlerin Kanunun 229 ve izleyen maddelerinde yer alan fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu v.b. belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamalara ait giderlerin kurum kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu harcamaların, VUK’un 229 ve izleyen maddelerinde yer alan belgelerden biri ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışı seyahatlerde yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınabilmesi, söz konusu harcamalar karşılığında yurtdışından alınan belgelerin, hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber bir belge olarak kabul edilmesi halinde mümkün bulunmaktadır. Kredi kartı ile gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak düzenlenen kredi kartı hesap extreleri veya slipleri VUK’da sayılan belgeler arasında yer almadığından, gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

B- KREDİ KARTI SLİP/EKTRESİ İLE BELGELENDİRİLEN SEYAHAT HARCAMALARI GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLİR Mİ?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) “Safi kurum kazancı” başlıklı 6. maddesinde; Kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; (4) numaralı bendinde de, işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin, (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye sınırlı olmak şartıyla) safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.
Buna göre, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması ve bu giderlerin VUK’da sayılan belgelerle tevsik edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu kapsamda, şirket faaliyetleriyle ilgili olarak, işin önem ve genişliği ile orantılı ve seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamaların Vergi Usul Kanununun 229 VUK’da sayılan fatura veya benzeri belgelerle belgelendirilmesi halinde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, fatura veya benzeri belgelerle belgelendirilemeyen sadece kredi kartı slip/extresi ile belgelendirilebilen seyahat harcamalarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.
Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede,

“Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamalara ait giderlerin kurum kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilinmesi için öncelikle söz konusu harcamaların, Vergi Usul Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan belgelerden biri ile tevsik edilmesi gerekecektir. Ayrıca, yurt dışı seyahatlerde yapılan harcamalarının gider unsuru olarak dikkate alınabilmesi, söz konusu harcamalar karşılığında yurtdışından alınan belgelerin, hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber bir belge olarak kabul edilmesi halinde mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, kredi kartı ile gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak düzenlenen kredi kartı hesap özetleri veya sliplerinin gider belgesi olarak kullanılması da mümkün bulunmamaktadır.”
Şeklinde açıklama yapılmıştır. ([1])

III- SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, işle ilgili yurt içi ve dışı seyahat harcamalarının safi kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu harcamaların fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Kredi kartı hesap extresi veya slipleri VUK’da sayılan gider belgeleri arasında yer almadığından, bu extre veya sliplerin vergi uygulaması bakımından gider belgesi olarak kabulü ve bunlarla belgelendirilen harcamaların gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve uygulaması da bu doğrultudadır.

Paylaş


Okuma Önerisi

6728 Sayili Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu İle Harçlar Kanununun Uygulamasına Yönelik Düzenleme Yapılmıştır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.