Teknoparklarda Çalışan Personel Ücretlerinin Vergilendirilmesi

Teknoparklarda Çalışan Personel Ücretlerinin Vergilendirilmesi

Tarih: 26 Ağustos 2015 | Güncel Gündem, Makaleler,


Teknoparkların sayılarının hızla artması bu bölgelerde istihdam edilen personelin sayılarının da artmasına neden olmaktadır. Bu bölgelerde çalışan personel ücretlerinin vergilendirilmesi özellik arzetmekte ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde ise vergiden istisna edilmektedir.

Teknoparklarda çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili elde etmiş olduğu ücretler 31.12. 2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna tutulmuştur. Bu istisnanın uygulanabilmesi için bazı şartlar belirlenmişolup; bu şartların uygulamaya ilişkin usul ve esasları ise 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için, işveren , Teknoparkta çalışan tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak düzenlemesi ve düzenlediği listeyide yönetici şirkete onaylatması gerekmektedir. Onaylatılan listelerin inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanılması da zorunludur.

Istisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırbeş saatin üzerindeki çalışmaların ve ek çalışma sürelerinin dikkate alınmaması gerekmektedir. Ancak hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki kanunda belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınmaktadır. Bu hesaplamalarda ortaya çıkan küsuratlı sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. Istisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yani 50 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışan bir işyerinde, buna bağlı olarak en çok 5 kişi destek personeli olarak çalışabilir. Ya da başka bir deyişle en çok 5 kişi ücret teşviğinden yararlanabilirken  diğer personel bu uygulamadan yararlanmaz. Destek personelinin sayısının hesabında da küsüratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanır. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşması halinde, uygulamadan yararlanacak personel seçiminde brüt  ücreti düşük olan personel ücreti esas alınır. Yani brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere vergi istisnası uygulanır. Destek personelin brüt ücretlerinin hepsinin aynı olması halinde ise hangi personelin teşvikten yararlanacağı işveren tarafından tespit edilir. Ücretin net olupta brüte tamamlanması gerektiği durumlarda, brüt ücret kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve destek personelinin bu kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri diğer ödemeler ) istisna kapsamına dahil edilmiştir.

Teknoparklarda yerleşik  işverenlerin sürdürdükleri Ar-Ge ve/veya yazılım projeleri kapsamında bünyelerinde çalışan  Ar-Ge personeli Teknoparklarda yürüttüğü göreve ilişkin ve olarak yönetici şirketin de onayıyla mesaisini teknopark dışında geçirebilir. Bu Teknopark dışında geçirdiği sürelere ilişkin çalışmalar kapsamında elde ettikleri ücretler ise üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için %50’si diğer Ar-Ge personeli içinse %25’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.