Usulsüz Elektrik Kullanım Bedeli Gider Yazılıp KDV’si İndirilebilir mi?

Usulsüz Elektrik Kullanım Bedeli Gider Yazılıp KDV’si İndirilebilir mi?

Tarih: 1 Nisan 2013 | Güncel Gündem, Makaleler,


I- GENEL AÇIKLAMA

İşyerlerindeki sayaç ve ölçü devresi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda kaçak/usulsüz elektrik
kullanıldığı gerekçesiyle tutanak tutularak kaçak/usulsüz elektrik kullanım bedeli tahakkuk ettirilmesi
olayına sıkça rastlanılmaktadır. Belirtilen şekilde ortaya çıkan elektrik kullanımları bilerek ve istenerek
yapılabildiği gibi, sayacın arızalı olması vb. nedenlerle de gerçekleşebilmektedir. Bu gibi durumlarda
düzenlenen faturada gösterilen elektrik kullanım bedelinin gider, KDV’ sinin ise indirim konusu yapılıp
yapılamayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Aşağıda, belirtilen şekilde tahakkuk ettirilen kaçak/usulsüz elektrik kullanım bedellerinin GVK ve
KVK bakımından gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve KDV’lerinin indirim konusu yapılıp
yapılamayacağı konusu incelenecek, Gelir İdaresi’nin görüşlerine de yer verilerek kişisel görüşümüz
belirtilecektir.

II- KAÇAK/USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIM BEDELLERİNİN GİDER YAZILIP
YAZILAMAYACAĞI VE KDV’LERİNİN İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ


A- KAÇAK/USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIM BEDELLERİNİN GVK VE KVK YÖNÜNDEN
GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI

GVK’nın “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde,
ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde
gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır. KVK’nın 6. maddesinde ise, kurumlar vergisinin,
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî
kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin
uygulanacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Enerji, aydınlatma ve bu kapsamda elektrik giderleri, ticari işletmelerin en temel genel giderlerindendir.
Genel giderlerin ticari kazancın/kurum kazancının safi tutarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate
alınabilmesi için;

– Gelirin elde edilmesi veya idame ettirilmesi için yapılmış olması,
– Gider karşılığında maddi bir kıymet iktisap edilememiş olması,

Kazancın tespitinde indiriminin kanunlarla yasaklanmamış bulunması (kanunen kabul edilmeyen gider
niteliğinde olmaması) gerekmektedir.

Buna göre, işletmede kullanılan elektrik tüketim bedelleri GVK ve KVK bakımından genel gider
niteliğinde olup, safi gelirin/kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması gerekir. Elektrik
tüketim bedellerinin kaçak tüketimden kaynaklanması gider olarak dikkate alınmasına engel
oluşturmamakta olup, gider yazmada tek ölçü, kaçak da olsa elektrik tüketim bedelinin faturaya bağlanması
ve işle ilgili olmasıdır.

Öte yandan, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerlidir. Bir giderin safi gelirin/kazancın
tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilmesi için, mahiyet ve tutar olarak kesinleşmiş olması
yeterlidir. Elektrik tüketimine ilişkin bedeller, ilgili bulunduğu ayın/dönemin son günü itibarıyla tahakkuk
etmekte ancak, bu giderlere ilişkin faturalar genellikle sonraki bir tarihte düzenlenmektedir. Dolayısıyla,
ilke olarak bu giderin faturaların geldiği dönemin değil, tüketimin gerçekleştiği döneme ait ticari kazancın
tespitinde dikkate alınması gerekir. Ancak, faturanın ilgili yıl hesaplarının kapatılmasından sonra
düzenlenmesi halinde, ilgili yılda indirim konusu yapılamayan söz konusu giderler faturaların düzenlendiği
döneme ilişkin ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı’nca verilen bir özelgede,

“ Tüketilen elektrik hizmetine ilişkin bedeller, ilgili bulunduğu ayın/dönemin son günü itibarıyla
tahakkuk etmekte ancak, bu giderlere ilişkin faturalar genellikle sonraki bir tarihte düzenlenmekte olup
ilgili gider, faturaların geldiği dönemin değil, tüketimin gerçekleştiği döneme ait ticari kazancın
tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, faturanın ilgili yıl hesaplarının
kapatılmasından sonra düzenlenmesi halinde, ilgili yılda indirim konusu yapılamayan söz konusu
giderler faturaların düzenlendiği döneme ilişkin ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir.

B- KAÇAK/USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIM BEDELLERİNE İLİŞKİN OLARAK
DÜZENLENEN FATURALARDAKİ KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KDV Kanununun 29/1. maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan
katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri
hükme bağlanmış, aynı maddenin 3. fıkrasında da, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu
takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde
kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, aynı Kanunun 30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen
KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı ayrıca belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, elektrik tüketim faturalarında yer alan KDV’nin, söz konusu faturaların kanuni
defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde genel esaslara göre indirim konusu yapılması mümkün
bulunmaktadır. Yılın son aylarında tüketilen elektrik bedellerine ait faturaların izleyen yılın Ocak ayında
düzenlenmesi durumunda, bu faturalardaki KDV’nin de, faturaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde
indirim konusu yapılması mümkündür. Bu kapsamda, işyerinde tüketilen kaçak elektrik tüketim bedeline
ilişkin olarak düzenlenen faturalarda gösterilen KDV, bu faturaların yasal defterlere kaydedildiği dönemde
indirim konusu yapılabilecektir.

Konu hakkında verilen bir özelgede,

“28.12.2010 ile 28.03.2011 tarihleri arasındaki döneme ilişkin tüketilen kaçak/usulsüz elektrik
kullanım bedeline ait fatura 12.07.2011 tarihinde düzenlendiğinden, faturalardaki katma değer
vergisinin, bu teslim ve hizmeti satın alan mükelleflerce söz konusu belgelerin defterlere kaydedildiği
dönemde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”

Şeklinde açıklama yapılmıştır. (2

III- SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, işletmede kullanılan elektrik tüketim
bedelleri GVK ve KVK bakımından genel gider niteliğinde olduğundan, kaçak elektrik tüketim bedellerinin
faturaya bağlanmış olması koşuluyla safi gelirin/kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün
bulunmaktadır. Gider yazmada tek ölçü, kaçak da olsa elektrik tüketim bedelinin faturaya bağlanması ve
işle ilgili olmasıdır. Ayrıca, kaçak elektrik tüketim bedellerine ilişkin faturalarda yer alan KDV genel
esaslar çerçevesinde indirilebilecektir. Maliye Bakanlığı da aynı görüştedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması İlişkin SGK Genelgesi (2017/22) Yayımlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.