Yatırım Teşvik Belgesi Eki Listesindeki Uyumsuzluklar

Yatırım Teşvik Belgesi Eki Listesindeki Uyumsuzluklar

Tarih: 4 Haziran 2015 | Güncel Gündem, Makaleler,


Ülkemizde, yatırımların teşvik edilmesini sağlamak üzere yatırım teşvik belgesi kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. Yatırımların artması ve buna bağlı olarak da yatırım teşvik belgesinin yaygın olarak kullanılması ise uygulamada bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunlardan biri de yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatların, yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan miktar ve tutar ile fiilen gerçekleşen yatırım sonucu alınan faturada belirtilen miktar ve tutarın birbirinden  farklı olması halidir.
Bu durumda nasıl bir işlem yapılacağı ve teşvik belgesinin mi, faturanın mı esas olarak alınacağı tereddüt konusudur. Aşağıda bu konuya açıklık getirilmeye çalışılırken, konu KDV Kanunu ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar hükümlerine göre değerlendirilecektir.

3065 sayılı KDV kanununun 13/d maddesi hükmüne göre, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadır.
Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı KDV uygulama Tebliği’nin II/B-5 bölümünde ise yatırımcıların, yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer alan her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alınamayacağı; satıcıların ibraz edilen listelerdeki mevcut şerhlere bakarak, bu miktarın aşılamamasına  dikkat etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Yatırım teşvik Belgesi’ne ilişkin usul ve esasların belirtildiği 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Ilişkin 2012/1 sayılı tebliğin ” ithal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği” başlıklı 16/2 maddesinde ise “ithal  ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artış ve yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır. Anılan hüküm gereği belirtilen sınırlar dâhilinde kalan tutarlar için yatırım teşvik listesi eki listelerinde tadilat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yatırım teşvik belgesi  eki listelerinde miktar konusunda bir değişiklik olması halinde istisnadan yararlanılamayacağı KDV mevzuat hükümleri gereğince net olarak belirtilmiştir. Tutar konusunda ise Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın  işlem yapılabilmektedir.

Bu nedenle yatırım teşvik belgesi eki kapsamındaki makine ve teçhizat listesinin miktar konusundaki değişiklerin tamamı için, tutar konusundaki değişikliklerde ise belirlenen sınırların aşılması halinde liste değişikliği talebi ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, gerekli onayların alınması gerekmektedir.

Aksi takdirde yapılacak iş ve işlemler hem teşvik belgesi kullanıcılarını hem de teşvik belgesi kapsamında mal teslimi yapan firmaların cezalı işlemlere muhatap olmalarını gerektirecektir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.