Даночни Услуги

Даночни Услуги


Правните регулативи, наспроти правата и користите кои ги обезбедуваат на физичките и правните лица, носат и одредени должности и обврски за истите.

Güncel Group, кога станува збор за право-корист и одговорност-обврска, без да го наруѓи јавниот интерес, воспоставува баланс и на своите деловни партнери ги нуди долунаведените услуги со цел изнаоѓање решенија и предлози соодветни на правните прописи.

Даночни услуги и даночен консалтинг

Güncel Group ги дава потребните совети за преземање мерки за можни ризици во работењето на своит бизнис партнери , ги истражува прецизно документите и потребните информации заради избегнување на можни застои во работењето.  Воедно, овозможува да своите партнери бидат во состојба да даваат извештаи со точни даночни  информации во случај на надворешна контола од страна на инпекции и други надлежни органи.

Ги испитува и контролира претходните сметководтсвени системи употребени од страна на компаниите , прдонесува во подобрување на истите, како и во одбележување на црвена линија.

Поддршка во случај на  даночни несовпаѓања

 • Подготвителни работи пред контрола.
 • Подготвување документација во целост .
 • Перманентно информирање  на даночниот обврзник во врска со контролниот процес.
 • Коментирање на записници од контрола.
 • Поддршка на даночниот обврзник пред и по  порамнување.
 • Во случај на спор и невозможност за порамнување, следење на судска постапа.

Услуги на верификација

 • Заверка и потврда на исправност на даночна пријава
 • Контрола на исправноста на даночни квратални пријави.
 • Исправка на даночни пријави и преземање мерки за можно несовпаѓање на даноците во можна надворешна контрола.

Други услуги на верификација

 • Верификација на ослободувања по основ на  истажување-развивање .
 • Утврдување на  платен основачки влог.
 • Утврдување на внатрешни ресурси кои би го дополниле основачкиот влог.
 • Утврдување и верификација по основ на други намени.

ДДВ и Акцизи

Güncel Group,  преку своите искусни сметководители во полето на поднесување барање за поврат на ДДВ, на своите клиенти  им нуди поволни решенија и брзи извештаи. Впрочем ги нуди следните услуги:

 • Изработка и заверка на извештај за поврат на ДДВ и акцизи.
 • Раководење со процесот и комуникација со Управа за јавни приходи.
 • Консалтинг услуги за даночна регулатива.

Утврдување цена на трансфер, распределба на добивка и капитал

 • Утврдување на ризициво работењето, должничко доверителски односи и  цената на чинење на материјали и услуги на компаниите.
 •  Придонес во донесување точни одлуки во рамки на даночни регулативи.
 • Утврдување на цените на траснфер, поддршка во развивање и имплементирање на проекти .

Поддршка на истражување-развивање

Активности во  слободни, индустриски и технолошки зони :

 • Испитување на активностите со мерење на даночно оптоварување и остварување соодветна даночна ефикасност.
 • Преземање мерки за можни ризици.

Ослободување по основ на инвестирање

Изработка на физибилити студии, карта на работење за нашите партнери кои планираат инвестирање во определена насока, обезбедување информации за ослободувања.

Утврдување на предности компаниите , обезбедување информации за слободувања од придонеси и даноци како и камати.