Сметководтсвени и финансиски услуги

Сметководтсвени и финансиски услуги


Güncel Group, овозможува создавање сметководствен систем кој перманентно процесира безбедни информации до управителите, и во согласност со Законските прописи и регулативи. Имено, создавање инфраструктура која се темели со  проверка на компаниските активности дали се во согласност со Законски прописи, утврдување на ризични ситуации заедно со управителите, и наоѓање решенија за истите.

Подготовка и анализа на финансиски табели и извештаи

Има за цел да ги испитува компаниите дали нивното работење е во согласност со Законските прописи и утврдување на ризични ситуации, заедно со управителите изнаоѓање решение за истите.

 • Поставување,имплементирање и контрола на сметководствен и финансиски систем.
 • Создавање пресметковен план за даночни обврзници.
 • Регистрација на седиште, подружница и работилници.
 • Регистрација и заверка на пријави.
 • Пресметка и подготовка на платен налог, аргхивирање на истите.
 • Подготвување и поднесување на пријави за данок на добивка, годишна сметка и квартална даночна пријава.
 • Подготовка и поднесување на пријави.
 • Подготовка и поднесување на ДДВ пријави.
 • Подготовка и поднесување на Ба-Бс формулари.
 • Подготовка и поднесување на пријави на печат.
 • Постапки во Централен регистар.
 • Поготовка на Законски извсетувања за пријава и одјава на работници.
 • Регулирање на придонеси.
 • Известување за промени во Законска финанасиска регулатива.
 • Анализа на финансиски извештаи и доставување до управителите.
 • Консалтинг услуги во врска со донации поддржани од Европска Унија и проекти во рамковни програми.

 

Анализа на финансиски извештаи и доставување до управители

 • Проверка на постоечка документација и утврдување на грешки и недостатоци.
 • Создавање на ред за прописно архвирање на документи .
 • Обука на кадар.

 

Закон за работни односи и Осигурување

 • Консалтинг услуги за социјално осигурување на вработените и Закон за работни односи.
 • Подготовка и проверка на документација за вработени .
 • Подготовка на колективни и поединечни Договори за вработување на кадри.
 • Консалтин услуги за вработување, пријава и одјава на вработени, одмори и боледувања.
 • Консалтинг услуги за несреќи на работно место и заболувања предизвикани од професија.
 • Постапки за дозвола за вработување на странец и пријавување работен однос на странец.
 • Услуги за отварање, соединување затварање и стечајна постапка на компании.
 • Консалтин услуги за ослободувања по основ на вработување .
 • Консалтинг услуги за минимални придонеси и порамнувања.
 • Консалтинг услуги за пресметка на стаж, здобивање право на бенефиции.
 • Консалтинг услуги во судски постапки за вравотување и контрола на придонеси.
 • Консалтинг услуги закомпании подизведувачи.

 

Услуги на човечки ресурси

Во рамките на потребите на нашите клиенти , овозможуваме  професионална обука на вработениот персонал ,  придонесувајќи во зголемување на перформансите на раководителите,исто така  даваме предлози за управување со финансисиите.