10 ve Daha Üzeri Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İş Yerlerinde SGK’ ya Eksik Gün Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu Kaldırıldı

10 ve Daha Üzeri Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İş Yerlerinde SGK’ ya Eksik Gün Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu Kaldırıldı

Tarih: 2 Eylül 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 14/c maddesi ile, “Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi Ve Saklanması” başlıklı 102. maddesinin 14. fıkrasında yer alan “30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı” ibaresi “10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı” şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan fıkra hükmünün değişiklikten sonraki son şekli aşağıdadır:

“ (16.06.2011 tarih ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 16/d maddesiyle değiştirilen fıkra, Y: 25.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 16.06.2011) Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile (17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 15. maddesiyle değiştirilen sayı, Y: 17.04.2012) 30(*) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.(**)(14) (16.06.2011 tarih ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 16/d maddesiyle değiştirilen fıkra, Y: 25.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 16.06.2011) Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile (21.8.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 14. maddesiyle değiştirilen sayı) 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.”  

Bu açıklamalar çerçevesinde, 21.08.2013 tarihinden itibaren10 ve daha üzerisigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinde SGK’ya eksik gün bildiriminde (Ek-10) bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani, anılan tarihten itibaren 10 ve daha üzerisigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri SGK’ya eksik gün bildirim (Ek-10) formu vermeyecekler, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgesinde belirtmeleri yeterli olacaktır.

Ancak, 10 işçiden daha az personel çalıştıran iş yerleri için bir değişiklik söz konusu olmadığından, bu işyerleri söz konusu bildirimi (Ek-10) vermeye devam edeceklerdir. 10 kişiden az işçi çalıştıran özel sektör işyerleri, işçiyi 30 günden az sigortalı beyan etmiş ve 30 günden az çalışma nedenini puantaj kaydı seçmişlerse, bilgi formuna ekleyecekleri puantaj kayıtlarında mutlaka işçinin imzasını alacaklardır. Aksi halde, eksik gün bilgi formu geçersiz sayılarak, idari para cezası uygulanacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

“E” Sözleşmelerde Damga Vergisi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.