2014 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belli Oldu (71 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

2014 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belli Oldu (71 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

Tarih: 2 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

…”

hükmü yer almaktadır.

 

Maliye Bakanlığı 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2013 yılı için yeniden değerleme oranını % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit ederek ilan etmiştir.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138. maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Arsa ve Üzerindeki Bina İçin Amortisman Hangi Bedel Üzerinden Hesaplanır?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.