6519 Sayılı Kanunla Bazı Askeri Tesislere Getirilen Vergi Muafiyet ve İstisnaları

6519 Sayılı Kanunla Bazı Askeri Tesislere Getirilen Vergi Muafiyet ve İstisnaları

Tarih: 28 Şubat 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 22.2.2014 tarihli ve 28921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; orduevleri, askeri kantin ve gazinolar, askeri müzeler ve benzeri yerlerle ilgili olarak kurumlar vergisi ve KDV muafiyet ve istisna uygulamaları ile ilgili olarak yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemeler ve buna ilişkin Müşavirliğimiz görüşleri aşağıdadır:

1) KURUMLAR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE EMLAK VERGİSİ YÖNÜNDEN

Kurumlar Vergisi Muafiyetine ilişkin düzenleme 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 103. Maddesinde

“ Madde 103 – Ordu evleri ve müştemilatı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 18 inci fıkrası gereğince Kurumlar Vergisinden, Bina ve Gelir vergilerinden muaf olup mezkür maddedeki (Ordu evleri) tabirine askeri gazino ve kışla gazinoları ile bunların nizamnamede gösterilen her türlü müştemilatı dahildir.”

Şeklinde düzenlenmiş iken, 6519 sayılı Kanunla 211 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler sonucunda 106. Maddeye taşınmış ve söz konusu 106. Madde aşağıdaki şekilde başlığıyla beraber yeniden düzenlenmiştir:

““Muafiyet ve istisnalar

MADDE 106 – Bu Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzeler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz.

Bu maddede sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.”

Yapılan bu değişiklikten de anlaşılacağı üzere, kurumlar vergisi muafiyetinin kapsamı genişletilmiştir. Daha önce muafiyet kapsamına orduevleri, askeri kantinler, askeri gazinolar ve kışla gazinoları girmekte iken, söz konusu değişiklikle muafiyet kapsamına vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri de dahil edilmiştir. Bu yerlerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri diğer bir ifadeyle kurumlar vergisinden muaf tutulabilmesi için, anılan yerlerin 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak işletilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelere tanınan bu muafiyet, sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ve geçici 67. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesi uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamakta, bu kesintilerin yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Ayrıca, yapılan söz konusu değişiklikle orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazino, kışla gazinosu, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantin ve askerî müze olarak kullanılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar ise damga vergisinden istisna edilmiştir.

Yapılan bu değişiklikleri içeren söz konusu 106. Madde, 22.2.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır

2) KDV YÖNÜNDEN YAPILAN DÜZENLEMELER

3065 sayılı KDV Kanununun 17. Maddesinin 3. Fıkrasının (a) bendi

“a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler,”

Şeklinde iken, 6519 sayılı Kanunla 22.2.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere,

“a) Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle;

– Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler askerî fabrika, tersane ve atölyeler gibi KDV istisnası kapsamına alınmıştır. İstisna düzenlemesi bu yerlerin yaptıkları teslim ve hizmetlere ilişkin olup, mal ve hizmet alımlarını kapsamamaktadır. Dolayısıyla, orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçları dahil her türlü mal ve hizmet alımları KDV’ye tabi bulunmaktadır.

– Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklarını kiraya verme işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmıştır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.