Aerosol Üreticilerine LPG Tesliminde ÖTV Uygulaması Değiştirilmiştir

Aerosol Üreticilerine LPG Tesliminde ÖTV Uygulaması Değiştirilmiştir

Tarih: 3 Kasım 2014 | Vergi Günceli,


17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile aerosol üreticilerine yapılan LPG teslimlerinde ve üreticilerin ÖTV uygulamasında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Kararnamede yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar ise 36 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Daha önce yürürlükte olan 18 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği ise yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklikler 17.10.2014 itibariyle yürülüğe girmiştir. Aşağıda yapılan bu değişikliklere ilişkin detaylara yer verilmiştir.

1. DAĞITICILARIN ÜRETİCİLERE LPG TESLİMİ

a. İthal Edilen LPG’nin Teslimi

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen LPG’nin aerosol üreticilerine tesliminde, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında “2014/6881 sayılı Kararname” ibaresi seçilerek, yürürlükteki ÖTV tutarı üzerinden (1,2100 TL/Kg) vergi beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen LPG’nin aerosol üreticilerine teslim edilmesi halinde, ithalde verilen teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği’nin 16.3.5.1/e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir. Buna göre ithal edilen malların teslimi sırasında hesaplanan ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince, elektronik ortamda oluşturulan EK:12 bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

b. Rafineriden ÖTV Ödenerek Satın Alınan LPG’nin Üreticilere Teslimi

Rafineriler, dağıtıcılara LPG tesliminde, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden vergi beyan ederek ödeyeceklerdir. Dağıtıcıların, bu şekilde rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları LPG’yi üreticilere teslim etmeleri halinde, üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, rafineri tarafından beyan edilerek ödenmiş olması gereken ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeleri ve bu tutarı faturada “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.” şerhi ile göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca dağıtıcılar tarafından, rafinericilerden satın alınan LPG’nin aerosol üreticilerine teslimlerine ilişkin 36 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği ekinde EK:3 olarak yer alan, “Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için ayrı ayrı düzenlenmesi ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

2. ÜRETİCİLERİN DOĞRUDAN LPG İTHALİ

Dahilde işleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, aerosol üretiminde kullanmak üzere LPG ithal edebilirler. İthal edilen LPG’ye ilişkin olarak yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar (1,2100 TL/Kg) nakit veya banka teminat mektubu cinsinden teminat verilmesi gerekmektedir. Teminatın çözülmesi işlemleri, ithal edilen LPG’nin ÖTV’ye tabi aerosol ya da ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretilmesine göre değişiklik göstermektedir.

a. ÖTV’ye Tabi Olmayan Aerosol Üretilmesi

İthal edilen LPG’nin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (ÖTVK) 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmaktadır. Buna göre üreticilerin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullandıkları LPG’ye ilişkin ÖTV’yi, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında “2014/6881 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edip ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ithal etmiş oldukları LPG’ye ilişkin bilgileri gireceklerdir.

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen LPG’nin ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği’nin 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir. Buna göre üretilen aerosolun teslimi nedeniyle LPG’nin tabi olduğu ÖTV tutarının beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince, elektronik ortamda oluşturulan EK:12 bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

b. ÖTV’ye Tabi Olmayan Aerosol Üretilmesi

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen LPG’nin, ÖTV’ye tabi aerosol üretiminde kullanımı ise ÖTVK’nın 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmamaktadır. Buna göre üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen LPG’nin teminatının çözümü işlemleri, söz konusu malın ÖTV’ye tabi aerosol üretiminde kullanılması ve bu şekilde üretilen malın teslimine ilişkin ÖTV’nin beyan edilerek ödenmesi üzerine, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin 16.3.5.1./d bölümündeki açıklamalar uyarınca yerine getirilir. Buna göre mükellefin bu şekilde imal ettiği malın tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince (EK:12) bilgi formunun düzenlenebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak imal edilen malın vergi tutarının imalatta kullanılan malın vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespitin YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecek EK:12 bilgi formunda çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktara isabet eden tutar yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

3. ÖTV İADESİ

ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri (ithal ettiği LPG’yi ÖTV’ye tabi aerosol üretiminde kullananlar hariç) talep edebilecektir. Kararname kapsamında satın alınan LPG’nin satın alma tarihini, ithal edilen LPG’nin ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta kullanılması gerekmektedir.

Kararname kapsamındaki LPG’nin satın alma veya ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olmayan aerosol imalinde kullanılması halinde aynı süre içerisinde iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12’nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilir.

Kararname kapsamındaki LPG’nin satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması halinde ise üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde iadesi talebinde bulunulabilir.

Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün değildir. Bu talepler yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak söz konusu malın ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanımında bu kullanımı takip eden,ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde kullanımında ise üretilen aerosolün beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.

ÖTV’nin mahsuben ya da nakden iadesi mümkündür. İade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. Nakden iade talebinde bulunana mükelleflerin teminat ile iade talebinde bulunması mümkündür. Ancak teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülebilecektir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İflas Erteleme ve İflas Sürecinde Zamanaşımı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.