Amortisman Listesinde Yapılan Son Değişiklikler (439 Sıra No.Lu VUK Tebliği)

Amortisman Listesinde Yapılan Son Değişiklikler (439 Sıra No.Lu VUK Tebliği)

Tarih: 13 Ağustos 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 439 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Hangi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranı Değişti?

Söz konusu Tebliğ ile;

– Su taşımaya mahsus damacanaların faydalı ömrü (itfa süresi) 3 yıl, amortisman oranı % 33,33

– Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü (itfa süresi) 15 yıl, amortisman oranı % 6,66

– Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan plastik kalıpların faydalı ömrü (itfa süresi) 2 yıl, amortisman oranı % 50

– Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan çelik sac kalıplar ve ayraçların faydalı ömrü (itfa süresi) 5 yıl, amortisman oranı % 20

– Güneş enerjisi santralinin faydalı ömrü (itfa süresi) 10 yıl, amortisman oranı % 10

olarak tespit edilmiştir.

Yapılan Değişikliğin Sonuçları ve Etkisi

Vergi Usul Kanununun 318. Maddesinde;

“Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap döneminden muteberdir. Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili hususları tespite yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 439 No.lu VUK Tebliği ile belirlenen amortisman oranları 2014 yılında aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler ile 2014 yılından önce aktife girmiş olmakla beraber henüz itfa süresi dolmamış amortismana tabi iktisadi kıymetler için geçerli bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile, her iki gruptaki amortismana tabi iktisadi kıymetler için 2014 yılında yeni oranlar üzerinden amortisman ayrılacaktır. Faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin ayrılmış ve ayrılacak amortismanları ile ilgili olarak365 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde açıklamalar yer almaktadır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Tam Metni)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.