Büro Mobilya Malzemeleri Üretimi ve Teslimi İle Montaj İşleri Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilebilir mi?

Büro Mobilya Malzemeleri Üretimi ve Teslimi İle Montaj İşleri Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilebilir mi?

Tarih: 20 Eylül 2013 | Vergi Günceli,


1) Genel Açıklama

Bilindiği üzere, vergilendirmede dönemsellik ilkesi esas olup, bu ilke uyarınca, gerçek kişi ve kurumların bir takvim yılı/hesap döneminde elde ettikleri gelir/kazançları vergilendirilmektedir. Ancak, yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin vergilendirilmesi hususu dönemsellik ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır.

Yıllara sari inşaat işleri ve vergilendirilmesine ilişkin düzenleme Gelir Vergisi Kanununun 42. Maddesinde yer almaktadır. Sözü edilen 42. Maddede, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerindekar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmış, 44. maddesinde de, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, yıllara sari inşaat işlerinden elde edilen kazançlar, diğer işlerin aksine  işin bittiği yılın geliri/kazancı sayılarak gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Ancak,  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendine göre, anılan Kanun’un 42. maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden vergi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, bu oran 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla % 3 olarak tespit edilmiştir.

Bir işin GVK. 42. Madde  kapsamında yıllara sari inşaat işi sayılarak vergilendirilebilmesi için;

–  İn­şa­at ve ona­rım işi olması,

–  Ta­ah­hü­de bağ­lı ol­arak yapılması,

– Bir­den faz­la yıla sirayet etmesi

gerekmektedir.

2) Büro Mobilya Malzemelerinin Teslimi ve Montaj İşleri Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilebilir mi?

Uygulamada, büro mobilyalarının teslimi ve montaj işleminin yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, bir işin GVK.nın 42. Maddesi kapsamında yıllara sari inşaat işi sayılabilmesi için öncelikle yapılan işin inşaat ve onarım işi olması gerekmektedir. Ancak hiçbir Vergi Kanunumuzda “inşaat ve onarma işleri” kavramı tanımlanmamıştır. Bu durum, bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, büro mobilyalarının imalatı ve montajı işi,

– Yüklenilen bir inşaat işinin kapsamında taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi halinde, yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilecek,

– Yüklenilen bir inşaat işinin kapsamında taahhüde bağlı olarak yapılmaması ve/veya birden fazla takvim yılına sirayet etmemesi halinde ise, yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örneğin, üretimi yapılarak teslim edilen büro mobilyalarının montajı işi, Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak kabul edilmeyecektir.

Nitekim, Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede;

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlıklı 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için, faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

Aynı Kanunun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağına hükmedilmiştir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; (a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak belirlenmiştir.

Bu hükümlere göre, üretimi yapılarak teslim edilen büro mobilyalarının montajı işi, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olmadığından, Şirketinize yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, büro mobilyalarının imalatı ve montajı işi, yüklenilen bir inşaat işinin kapsamında taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi halinde, söz konusu iş yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirileceğinden yapılan hakediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı tabiidir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir. (GİB. İstanbul VDB.nin 30/07/2013 tarihli ve 62030549-125[6-2012/256]-1133 sayılı özelgesi)

Paylaş


Okuma Önerisi

İşe İade Edilen Personele Ödenen Tazminatlar Vergiye Tabi mi? (1)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.