Çek İle Yapılan Bağışların İndirim Olarak Dikkate Alınabileceği Dönem

Çek İle Yapılan Bağışların İndirim Olarak Dikkate Alınabileceği Dönem

Tarih: 16 Haziran 2014 | Vergi Günceli,


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesinde hangi bağışların indirim olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. Maddede sayılan bağışların ileri tarihli çek aracılığıyla yapılması halinde indirimden çekin verildiği tarihte mi yoksa tahsil tarihinde mi yararlanılacağı hususu ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu konuya ilişkin açıklamada bulunulmuştur.

KVK’nın 10’uncu maddesinde sayılan indirim olarak dikkate alınabilecek bağışlar şunlardır:

·         Sponsorluk harcamaları

·         Kanunda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar

·         Okul, sağlık tesisi, yurt, çocuk yuvası, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezi, ibadethane, din eğitimi verilen tesisleri, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası veya faaliyetlerine devam etmeleri için yapılan bağış ve yardımlar

·         Kültür ve turizm amaçlı bağışlar

·         Doğal afetler nedeniyle yapılan bağışlar

·         Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Derneği’ne yapılan bağışlar

KVK dışında düzenlenmiş ve indirim olarak yararlanılması mümkün bağışlara ilişkin başka kanunlarda da yasal hükümler mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

·         İlköğretim kurumlarına yapılan bağışlar (222 sayılı kanunun 76/g maddesi.)

·         Yükseköğretim kurumlarına yapılan bağışlar (2506 sayılı kanunun 56/1-b maddesi)

·         TÜBİTAK’a yapılan bağışlar (278 sayılı kanunun 13’üncü maddesi)

·         Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılan bağışlar (3388 sayılı kanunun 3’üncü maddesi)

Bilindiği üzere, uygulamada çekler ileri tarihli düzenlenebilmektedir. Bu durumda bağış amacıyla ilgili kuruma verilen çeklerin hangi tarihte indirim olarak dikkate alınacağının belirlenmesi gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 780 ve devamı maddelerinde çekin görüldüğünde ödeneceği, buna aykırı herhangi bir kaydın yazılmamış hükmünde olacağı belirtilmekte ve keşide tarihi düzenleme tarihinden sonraki bir tarih olan çeklerin ise görüldüğünde ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, çek bir ödeme aracıdır ve görüldüğünde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla keşide tarihi düzenlenme tarihinden sonra olan bir çekin bankaya ibrazı anında ödenmesi gerekmektedir.

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3 üncü maddesinin sekizinci numaralı fıkrasında da “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707’nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.” hükmü mevcuttur.

Öte yandan, 5941 sayılı kanunun geçici 1’inci maddesinin beşinci fıkrasıyla 31.12.2011 tarihine kadar çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilmiş bu tarih daha sonra 31.12.2017 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan bağış ve yardımlar 31.12.2017 tarihine kadar çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazı ve tahsili mümkün olmadığından; çekle yapılan bağış ve yardım, söz konusu çekin üzerinde yazılı tarih esas alınarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. Dolayısıyla fiilen ödemenin gerçekleştiği tarih, bağış dolayısıyla kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirimden yararlanılacak döneme esas alınacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

2016 /1 Dönem Geçici Vergi Çalışmalarına Dikkat Edilecek Hususlar

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.