Dış Giyim Harcamalarının Gider Olarak İndirilmesi Mümkün Değildir

Dış Giyim Harcamalarının Gider Olarak İndirilmesi Mümkün Değildir

Tarih: 29 Aralık 2014 | Vergi Günceli,


Mali müşavirlik ya da avukatlık gibi serbest mesleğin icrası sırasında kullanılan ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı vb. için yapılan harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde gider sayılıp sayılmayacağı ile ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

GVK’nın 67’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, GVK’nın 68’inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, “Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler, (2) numaralı bendinde “Hizmetli ve işçilerin 27’nci maddede yazılı giyim giderleri” hükmü yer almıştır.

GVK’nın 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise; “Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası)” hükmüne yer verilmiştir.

GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir. (2) numaralı bendinde yer alan giyim giderleri ise işyerinde çalıştırılan hizmetli ve işçilere verilen giyim eşyalarıyla sınırlı olup, bu giyim eşyalarının işçilerce kullanımının işin gereği olması, bunların giyime hazır şekilde ve ayın olarak verilmesi, ticari teamüllere göre bu eşyanın işverence temininin alışılagelmiş olması ve hizmetli ve işçilerin işten ayrılmaları durumunda bunların geri teslim edilmesi gerekmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2014 tarih ve 11395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-1546 sayılı muktezada, serbest mesleğin ifasında kullanılan ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı gibi dış giyim eşyalarının münhasıran faaliyetinin yürütülmesine mahsus olmaması, söz konusu dış giyim eşyalarının iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli olması nedenleriyle, belirtilen dış giyim harcamaları ile kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olmaması nedeniyle serbest meslek faaliyetinin ifasında kullanılan dış giyime ait harcamaların kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Vergisel Yönden Değerlendirilmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.