Duvar Kağıdı Bedeli Doğrudan Gider mi Yazılacak Yoksa Amortismana mı Tabi Tutulacak?

Duvar Kağıdı Bedeli Doğrudan Gider mi Yazılacak Yoksa Amortismana mı Tabi Tutulacak?

Tarih: 10 Mart 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere şirketler, faaliyette bulundukları işyerlerinin duvarlarını boyamak yerine, silinebilen veya silinemeyen kağıtla kaplatabilmektedirler. Kaplatma işlemini duvar kağıdını satın alarak kendileri yapabileceği gibi, başkalarına da yaptırabilmektedirler. Uygulamada, bu amaçla satın alınan duvar kağıdı bedellerinin veya başkalarına yaptırılması halinde kağıt dahil kaplatma bedellerinin doğrudan gider mi yazılacağı, yoksa amortismana mı tabi tutulacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Gayrimenkullerde veya Elektrik Üretim ve Dağıtım Varlıklarında Maliyet Bedelinin Artması” başlıklı 272. Maddesinde; normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline ekleneceği, gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderlerin bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerleneceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 313. Maddesinde ise, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder…” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, duvarların kaplatılması için alınan duvar kağıdı için ödenen bedellerin veya duvar kağıdı kaplatma bedellerinin normal bakım gideri olarak değerlendirilmesi ve safi kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu bedellerin amortismana tabi kıymet ve özel maliyet bedeli olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede de,

“Normal bakım gideri olarak değerlendirilmesi gereken ve kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan duvar kağıdı harcamasının, safi kurum kazancının tespitinde doğrudan gider yazılabilmesi mümkün olup, duvar kağıdının amortismana tabi kıymet olarak değerlendirilmemesi gerekir.”

Şeklinde görüş açıklanmıştır. (MB. GİB. Adana VDB.nin 24/03/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.313-47 sayılı özelgesi)

Paylaş


Okuma Önerisi

Kalkınma Ajansı Hibeleri Nasıl Muhasebeleştirilecek? Gelir Olarak Dikkate Alınacak mı?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.