E-Fatura, E-Defter ve E-Bilet Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

E-Fatura, E-Defter ve E-Bilet Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Tarih: 20 Nisan 2015 | Vergi Günceli,


446, 447 ve 448 Seri No’lu Veri Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle e-fatura, e-defter ve e-bilet uygulamalarında yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

A. E-Fatura Ve E-Defter Kullanma Zorunluluğuna İlişkin Değişiklikler

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile uygulamadan yararlanan mükelleflerin entegrasyon izinlerinin iptali halinde portal yöntemi dışında özel entegrasyon yöntemi ile de uygulamadan yararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Devir, birleşme, bölünme ve nev-i değişikliği hallerinde oluşan yeni tüzel kişiliğin e-Fatura ve e-Defter uygulamaları karşısındaki zorunluluk durumları açıklanmış ve 3 ay içinde uygulamalara başvuru zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” bölümünde 5.4. maddesinde düzenlenen, e-Fatura yerine Kağıt fatura düzenlenmesi halinde faturanın yok sayılması bendi uygulamadan kaldırılmıştır.

B. E-Fatura Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Özel Entegratör ve saklama hizmeti veren kurumlara hizmet verdiği mükelleflere ait fatura bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili olarak sorumluluklar getirilmiştir.

397 Nolu Tebliğ e-Fatura uygulamasının ana Tebliği olması nedeniyle, uygulama ile ilgili esas unsurlar yeniden düzenlenmiş ve bu tebliğe eklenmiştir.

E-Fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi halinde faturanın yok sayılmasından ziyade, VUK uyarınca gerekli cezaların tatbik olunacağı hüküm altına alınmıştır.

C. E-Bilet Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Uygulamalar arası birliğin sağlanması ve diğer benzer genel tebliğlerde yer verilen tanımlar ile uyumlu olması için tanımlarda güncellemeler yapılmıştır.

Uygulamanın yaygınlaşması ve mükelleflerin daha kolay geçiş sağlayabilmesi için özel entegrasyon yöntemine olanak sağlanmıştır.

415’te raporlama süresi belirtilmemekle birlikte günlük olarak izleyen günün sonuna kadar yapılmakta iken, yeni düzenleme ile aylık olarak düzenlenmesine ve izleyen ayın 15 nci günü sonuna kadar Başkanlığa gönderilmesine olanak sağlanmıştır.

E-Fatura ve e-Arşiv Uygulamalarında var olan saklamacıkurum bu Tebliğe de eklenmiştir.

Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” bölümü diğer uygulama tebliğleri ile bütünlük arz etmesi amacıyla güncellenmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Taşıtlar İçin Özel Tüketim Vergi Matrahı Düzenlemesi Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.