E-Faturaya Geçiş Tarihi Ötelendi, Zorunluluk 1 Nisan 2014 Tarihinde Başlıyor

E-Faturaya Geçiş Tarihi Ötelendi, Zorunluluk 1 Nisan 2014 Tarihinde Başlıyor

Tarih: 2 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,

– 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara,

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara

elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

Aynı Tebliğde, zorunluluk kapsamına giren söz konusu mükelleflerin;

– Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

– Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı E-Faturaya Geçiş Tarihini 3 Ay Öteledi, Zorunluluk 1 Nisan 2014 Tarihinde Başlayacak

Maliye Bakanlığı e-faturaya geçiş konusunda kendisine gelen yoğun talepleri gözönüne alarak ve KDV-ÖTV’den sonra Türk Vergi Sisteminde devrim yaratacak olan bu uygulamaya mükelleflerin yumuşak geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla, e-faturaya geçiş süresini 1 Nisan 2014 tarihine ertelemiştir. Bakanlık erteleme düzenlemesini 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapmıştır. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdadır:

“ a) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.”

b) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1.3 bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.” “

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı 421 No.lu Tebliğ kapsamında e-faturaya geçiş için başvuran mükelleflerin kullanıcı hesaplarını aktivite edecek, ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura alma ve gönderme zorunluluğu 1 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır. Bu mükellefler anılan tarihe kadarki satışları için e-fatura düzenleyebilecekleri gibi, kağıt ortamında da fatura düzenleyebilirler, bu konudaki tercih zorunluluğun başlayacağı 1 Nisan 2014 tarihine kadar tamamen mükelleflere ait bulunmaktadır. Ayrıca, e-fatura uygulamasına geçiş 3 ay ertelenmiş olsa da, e-fatura sisteminde kayıtlı mükelleflerin kendilerine gelen e-faturaları kabul etmeleri gerekmektedir.

433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle Yapılan Diğer Düzenlemeler

1) E-Fatura İrsaliye Yerine Geçebilecek

433 No.lu Tebliğde yapılan açıklamalara göre, e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçecektir. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.

2) Ödeme Kaydedici Cihaz Üzerinden Yapılan Satışlarda Cihazdan Alınacak Bilgi Fişi İrsaliye Yerine Geçecek

433 No.lu Tebliğ ile, ödeme kaydedici cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, 3100 sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişlerinin, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçmesi uygun görülmüştür.

3) E-Arşiv uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi

433 No.lu Tebliğ ile, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Finansal Raporların Hazırlanması ve Önemlilik Kavramı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.