Elektrik Enerjisi Ölçümlerine İlişkin Sayaçların Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı

Elektrik Enerjisi Ölçümlerine İlişkin Sayaçların Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı

Tarih: 5 Aralık 2014 | Vergi Günceli,


Uygulamada karşılaşılan konulardan birisi de, elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin sayaçların amortisman süresi ve amortisman oranı ile ilgilidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315.  Maddesinde; mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı bu yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları”nı tespit edilmiş ve bu oranları 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklamış bulunmaktadır.

Buna göre, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük teşkil eden sayaç bedellerinin 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listenin 3.88. “Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar” bölümü uyarınca faydalı ömürleri 5 yıl ve amortisman oranları % 20 olarak uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede bu doğrultuda görüş bildirmiştir. Bu konuya ilişkin olarak verilen yeni tarihli bir özelgenin tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Belirlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.