Emeklilikte Yeni Dönem!

Emeklilikte Yeni Dönem!

Tarih: 1 Eylül 2016 | Vergi Günceli,


25.08.2016 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan 10.08.2016 tarih ve 6740 sayılı kanun ile kabul edilen kanun ile 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanuna ek maddeler eklenmiştir.
25.08.2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Kanun ile emeklilikte yeni bir dönem başlıyor.
Yayımlanan kanuna göre;
‘’Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi;
1) Türk Vatandaşı olması gerekir,
2) 29.05.2019 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kapsamında olması gerekir.
3) 45 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
4) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4.’ Üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve c bentlerine göre çalışmaya başlayanlar.
• 4/a fıkrası kapsamında, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile
• 4/c fıkrası kapsamında kamu idarelerinde çalışanlar
Yukarıda ki saydığımız şartları taşıyanlar bir emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dahil edilir.
İşveren yalnızca, Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birini sunacağı emeklilik planına dahil edebilir.
Bakanlar kurulu bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek iş yerleri ile çalışanları ve bu kapsamda uygulama esaslarını belirmeye yetkilidir.
Çalışanların ödeyeceği katkı payı,
Çalışanların 5510 sayılı kanunu 80’ inci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın %3(yüzde üç) gelen karşılık gelen tutardır.
Örnek verecek olursak; SGK primine esas tavan ücret alan bir çalışanlar için 10.705,50 TL X % 3 = 321,165 TL kesinti yapılacakken; SGK primine esas taban ücret asgari ücretli bir çalışanlar için (asgari ücret ile çalışanlar) için 1.647,00 X % 3 = 49,41 TL kesinti yapılacaktı.
Bu oranı iki katına kadar artırmaya, %1(yüzde bir) kadar azaltamaya katkı payına maktu bir limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Çalışanlar emeklilik planına dahil olduğu kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki ay içerisinden sözleşmeden vaz geçebilir.
Çalışanlar vaz geçtiği ödeme katkı payları varsa hesabında bulanan yatırım gelirlerini 10 iş günü içerisinde ayrılan çalışınına iade edilir.
Şirket vaz geçme dönenimde paylarının değer kaybetmemesi için fon yönetiminde sorumludur.
Vaz geçme hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
Çalışan emeklilik sözleşmesi var ise ve çalışanın iş yeri değişmesi halinde çalışanın birikimleri sistemde kazandığı hakları yeni şirketinde emeklilik sözleşmesine aktarılır.
Yeni iş yerinde emeklilik planı bulunmaması halinde çalışan talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam eder.
Talep etmezse sözleşme sonlandırılır.
Çalışan tüm bu işlemleri iş yeri değişikliği yaptığı ayı izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.
Örnek verecek olursak, 25.08.2017 ayrılan çalışan, 30.09.2016 tarihine kadar bildirimlerini yapmak zorundadır.
Çalışanlar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden bu düzenleme kapsamında ayrıca Devlet katkısı sağlanacaktır.
Buna göre, çalışanın bu kapsamda vaz geçme hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave Devlet katkısı sağlanacaktır (Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir).
Emeklilik hakkını kullanması halinde hesabında bulunana birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5 karşılığında ek devlet katkısı sağlanacaktır.
Çalışanın katkı payını takip ve tahsil sorumluluğu şirkete aittir. (Müsteşarlık takip ve tahsil sorumluluğunun bu amaçla yetkilendirilecek bir kuruluşça yerine getirilmesine karar verebilecektir)
İşverenler bu kanun kapsamında yükümlülükleri bakımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.
Bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan maddeleri şirket tarafından uyulmaması halinde her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
Bu kanun 01.01.2017 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir.

25.08.2016 Tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanan  kanun metnini  buradan okuyabilirsiniz.

Saygılarımızla;

Güncel Group

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Şirketler ve Arsa Sahipleri Arasında Yap-İşlet-Devret Modeline Benzer Bir Yöntemle İnşa Edilerek Kullanılan ve Sözleşme Süresi Sonunda Bedelsiz Olarak Arsa Sahiplerine Devredilen Binaların Vergilendirilmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.