Fatura ve Benzeri Belgeler İle Ticari Mektuplara Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Unvanı, İşletme Merkezi ve İnternet Adresi Ekleme Zorunluluğu ” 1 OCAK 2014 TARİHİNDE BAŞLIYOR ”

Fatura ve Benzeri Belgeler İle Ticari Mektuplara Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Unvanı, İşletme Merkezi ve İnternet Adresi Ekleme Zorunluluğu ” 1 OCAK 2014 TARİHİNDE BAŞLIYOR ”

Tarih: 6 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile, ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ve ticari yazışmalarda bulunması gereken bilgiler yeniden belirlenmiştir. Yeni TTK’nın 39. maddesinin ikinci fıkrasında, “Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 1534. maddesinin beşinci fıkrasında ise, söz konusu düzenlemenin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğibelirtilmiştir.

Buna göre, 1 Ocak 2014 tarihinden itibarenticari yazışmalar ile ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde Vergi Usul Kanununun 230, 233, 234, 235 ve 240. maddelerinde belirtilen şartların dışında aşağıda yer alan bilgilerin de gösterilmesi gerekmektedir:

  • MERSİS numarası varsa bu numara, yoksa Ticaret Sicil Numarası
  • Ticaret Unvanı
  • İşletmenin Merkezi
  • İnternet Sitesi Adresi  (sadece internet sitesi oluşturma yükümlülüğü bulunanlarda)

1) Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayanağı Belgeler

Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, belgenin tacirler tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayanağını oluşturmasıdır. Ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgeler Vergi Usul Kanununda belirtilen ispat edici belgeler olup, bunlar aşağıdadır:

– Fatura/İrsaliyeli Fatura/Çek-Fatura,

– Perakende Satış Vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları),

– Giriş ve yolcu taşıma biletleri,

– Gider Pusulası,

– Müstahsil Makbuzu,

– Yazar Kasa Fişi,

– Ücret bordroları,

– Sevk İrsaliyesi/Taşıma İrsaliyesi,

– Banka dekontları.

Ayrıca, yukarıdaki belgelere tahsilat veya tediye makbuzlarının da eklenmesi gerekir.

2) Ticari Mektuplar

Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır. Yani, ticari mektuplardan;

– Ticari yazışmalar

– Teklif mektupları vb.

antentli kağıtların anlaşılması gerekir.

 3) Getirilen Bu Zorunluluğa Uymayanlara Uygulanacak Yaptırım

Sözü edilen 39. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilerin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari yazışmalar ile ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde gösterilmemesi halinde, yeni TTK.nın 51. maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240 TL) uygulanacaktır.

4) Kapsama Giren Kişi ve Şirketlerin İdari Para Cezasına Maruz Kalmamak İçinYapmaları Gereken Şeyler

İdari para cezasıyla karşı karşıya kalmak istemeyen Tacir kişi ve şirketler,

– 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri ticaret sicil numarası/MERSİS numarası, ticaret unvanı, ticari işletmenin merkezi ve internet sitesi adreslerini (sadece internet sitesi oluşturma yükümlülüğü bulunanlar) içerecek şekilde yeniden bastırabilirler.   

– 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırdıkları belgeleri bu tarihten sonrada da kullanmak isterlerse, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması suretiyle) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

Uygulamanın başlayacağı 2014 yılı başına çok az bir süre kaldığından, mükelleflerin yukarıda belirtilen hususlara hazırlıklı olmalarının uygun olacağını düşünüyoruz.

Paylaş


Okuma Önerisi

5 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran İşverenlere 1 Haziran 2016 Tarihinden İtibaren Bankalar Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğu Getirildi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.