Faydalı Ömrü Bir Yıldan Kısa Olan ve Her Yıl Yapılan Tadilat Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılamayacağı

Faydalı Ömrü Bir Yıldan Kısa Olan ve Her Yıl Yapılan Tadilat Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılamayacağı

Tarih: 1 Aralık 2014 | Vergi Günceli,


Özellikle dersane, okul, hastane, otel vb. faaliyetinde bulunan mükellefler kiracı veya malik olarak faaliyetlerini yürüttükleri taşınmazlara ilişkin olarak her yıl büyük tutarlarda tadilat harcaması yapabilmektedirler. Uygulamada, bu şekilde yapılan tadilat harcamalarının doğrudan gider olarak yazılıp yazılmayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasında; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap döneminde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun “ticari kazanç”  hakkındaki hükümlerinin  uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış, birinci bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir. Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Amortisman Mevzuu” başlıklı 313 üncü maddesinde;

“İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen  iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

Değeri 01.01.2014’den itibaren 800 TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 800 TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.”

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 272. maddesinde ise;

“Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.

(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, şirketlerin mülkiyetinde bulunan veya kiralanmak suretiyle edinilen taşınmazlara ilişkin olarak normal bakım, tamir ve temizleme giderleri mahiyetindeki harcamaların doğrudan gider yazılması gerekmektedir. Ancak, mülkiyette bulunan taşınmazlara ilişkin olarak yapılan harcamaların taşınmazı genişletici veya iktisadi kıymetini artırıcı mahiyette olması halinde ise söz konusu harcamaların gider yazılmayıp taşınmazın maliyet bedeline eklenmesi, kiralanmak suretiyle edinilen taşınmazlara ilişkin aynı mahiyetteki harcamaların ise yine gider yazılmayarak özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi ve amortisman ayrılmak suretiyle itfa edilmesi gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Damga Vergisi ve İle Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Gündeminde

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.