Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Kazancın Tespitinde Dikkate Alınabilecek Harcamalar

Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Kazancın Tespitinde Dikkate Alınabilecek Harcamalar

Tarih: 10 Kasım 2014 | Vergi Günceli,


Gayrimenkul satışlarında elde edilen kazançlar gelir vergisine tabidir. Ancak kazancın tespitinde bir takım maliyet ve gider unsurları elde edilen hasılattan indirilebilmektedir. Bu kapsamdaki harcamaların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 80/6 maddesinde, “iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70’inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artış kazancı olarak tanımlanmıştır. Değer artış kazancı gelir vergisinin konusuna giren yedi gelir unsurundan (diğer kazanç ve iratlar sınıfında) biridir. Gayrimenkuller GVK’nın 70/1 maddesinde sayılmaktadır. Buna göre gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak gelir vergisinin konusuna girmektedir. Beş yıl geçtikten sonra elden çıkarılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar ise gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

GVK’nın mükerrer 81’inci maddesinde ise “değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.” hükmü yer almaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 262’nci maddesine göre maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamıdır. Diğer taraftan VUK’un 272’nci maddesinde de “normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü değiştirmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu düzenlemelere göre gayrimenkul satışı nedeniyle elde edilen hasılattan söz konusu gayrimenkulün iktisabında katlanılan maliyetin indirilmesi suretiyle bulunan kazanç, değer artış kazancı olarak vergiye tabi olacaktır. Maliyet bedeli ise iktisap bedeli ve iktisap işlemleri ile ilgili giderler ile gayrimenkulün değiştirilmesi veya değerinin artırılması niteliğindeki harcamaların toplamından oluşmaktadır. Maliyet bedeline eklenebilecek bir takım gider kalemleri aşağıya aktarılmıştır:

·         Gayrimenkul iktisabında ödenen tapu harcı

·         Bina izolasyon bedeli

·         Kombi bedeli

·         Yapım aşamasında alınan daireye yaptırılan mutfak dolabı, banyo, parke ve fayans döşeme gibi harcamalar

·         Kolon ve kirişin güçlendirilmesi için yapılan harcamalar

·         Kapıların değiştirilmesi için yapılan harcamalar

GVK’nın mükerrer 81’inci maddesinde “mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre alış ve satış tarihi arasında ÜFE’deki artış oranının %10’un üstünde olması durumunda maliyet bedelinin endekslenmesi gerekmektedir.

Söz konusu gayrimenkulün elden çıkarılmasında ödenen tapu harcı ve komisyon gideri gibi unsurlar ise gayrimenkulün maliyet bedeli ile ilişkilendirilmeksizin değer artış kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer yandan GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinde değer artış kazançlarında 2014 takvim yılı için 9.700 TL istisna tutarı olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen maliyet bedelinin (endeksleme gerekiyorsa endekslenmiş maliyet bedelinin) ve satış işlemleri nedeniyle yapılan giderlerin hasılat bedelinden indirilerek elde edilen değer artış kazancından belirtilen istisna tutarının indirilmesi kalan tutarın da gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Yurt Dışı Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.