İmalatçılara ÖTV Tevkifat Yükümlülüğü Getirildi

İmalatçılara ÖTV Tevkifat Yükümlülüğü Getirildi

Tarih: 25 Nisan 2014 | Vergi Günceli,


Maliye Bakanlığı 19.04.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile imalatçı mükelleflere ÖTV kesintisi yapma yükümlülüğü getirmiştir.

Tebliğ düzenlemesine göre, sanayi sicil belgesine sahip olan mükelleflerin rafineriler hariç diğer ÖTV mükelleflerinden ÖTVK’ya ekli I sayılı listenin B cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malları satın almaları durumunda işlemden doğan verginin tamamını tevkif edilerek beyan etmeleri gerekmektedir.

38.11 tarife pozisyonunda yer alanlar “vuruntuyu önleici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkıları” olarak adlandırılmaktadır.

Tevkifat uygulaması zorunlu kılınmış olup, ihtiyari değildir. Tebliğ kapsamına giren mükellefler, tevkifat yaptıkları dönemde 6 numaralı ÖTV beyannamesi ile beyanname vereceklerdir. Tevkifata konu alımların olmadığı dönemler için beyanname verilmeyecektir. Beyanname ve ödeme dönemleri kanunun 14’üncü maddesine göre belirlenecektir. Buna göre ayın 15’ine kadar yapılan alımlar için takip eden on gün içinde, ayın kalan günleri için de yine ay sonunu takip eden on gün içinde ayrı bir beyanname verilecektir. Tevkif edilen vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

İmalatçıların ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanmak üzere yaptıkları tevkifata konu mallar için ödedikleri ÖTV tutarlarını satışları için hesaplayarak beyan ettikleri ÖTV’den indirim konusu yapmaları mümkündür. İndirim konusu yapılmayacak ÖTV tutarları ise gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Tevkifata tabi teslimler dolayısıyla satıcı ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek belgelerde; “Teslim Miktarı, Teslim Bedeli, Hesaplanan ÖTV, Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV, KDV Matrahı, Hesaplanan KDV, Tevkifat Dâhil Toplam Tutar ve Tevkifat Hariç Toplam Tutar” ayrıca gösterilecektir. Bu belgelere, tevkifat hariç toplam tutarın rakam ve yazı ile yazılması gerekmektedir.

Diğer yandan ÖTV mükellefleri, tevkifata tabi mal alımları nedeniyle ÖTV tevkifatı uygulayanların tevkifat tutarını ödememeleri halinde, tevkifat kapsamındaki teslimlere ilişkin ÖTV ile sınırlı olmak üzere Hazineye intikal etmeyen vergiden dolayı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandığı 19.04.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğundan ÖTV mükellefi satıcılar ile imalatçı alıcıların yaptıkları işlemlerde tebliğ düzenlemelerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

GİB’den Önemli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Duyurusu (MPHB)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.