İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde İade Konusu Yapılmayacak Tutar 17.700 TL. Olarak Belirlendi

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde İade Konusu Yapılmayacak Tutar 17.700 TL. Olarak Belirlendi

Tarih: 2 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, KDV Kanununun 29/2. maddesinde; bu Kanunun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceğihükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlemiştir. Aynı Kararnameye göre, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilecektir.

123 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak, 2014 yılı için 17.700 TL olarak belirlenmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Gider Yazılabilir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.