İrtibat Bürosu Çalışanlarının Ücret Bordrolarının Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

İrtibat Bürosu Çalışanlarının Ücret Bordrolarının Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Tarih: 29 Haziran 2015 | Vergi Günceli,


Yurt dışındaki ana şirketi temsil etmek amacıyla hiçbir ticari faaliyette bulunmamak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat bürosunun Türkiye’de bordrolu olarak çalışan ve ücretleri yurtdışından irtibat bürosu hesabına gelen dövizle ödenen irtibat bürosu çalışanlarına ödenen ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde; bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu düzenlenmiştir.

DVK’ya ekli (2) sayılı tablonun “IV Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 34 numaralı fıkrasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde, “ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin (14) numaralı bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurtdışındaki ana şirketi temsil etmek amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat bürosunun Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinde sayılan tüm şartları taşıması halinde, çalışanlarına ödenen ücretler nedeniyle düzenlenen kağıtların DVK’ya ekli (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İhracat İşlemlerine İlişkin Gümrük Beyannamelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.