İş Kazaları Sonucunda Ödenen Tazminatlar Gider Yazılabilir mi?

İş Kazaları Sonucunda Ödenen Tazminatlar Gider Yazılabilir mi?

Tarih: 12 Mayıs 2014 | Vergi Günceli,


Üretim veya bir başka alana faaliyet gösteren mükelleflerde iş kazaları meydana gelebilmektedir. İş kazalarını engellemek için iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri içeren düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak tüm bu düzenlemelere rağmen ülkemiz iş kazalarını engellemekte oldukça kötü bir karneye sahiptir. İş kazaları beraberinde tazminat ödemelerini gündeme getirmektedir. Tazminatların gelir ve kurumlar vergisi açısından gider olarak dikkate alınıp alınamayacağına yönelik açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul Edilmeyen İndirimler”  başlıklı 11’inci maddesinin (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim yapılmasının kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/3 maddesinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. İşle ilgili olmayan veya işle ilgili olsa dahi kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazılamaz.

Belirtilen madde hükümleri uyarınca, meydana gelen iş kazaları sonucunda kaza geçiren işçiye veya bunun varislerine işveren mükellefin kusurundan dolayı mahkeme kararına göre ödenen tazminatlar ve faizleri ile sulh yoluyla ödenen tazminatlar gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV Beyannamesi İle Yapılmalıdır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.